Научен доклад ID 1557 : 2018/1
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21 ВЕК ПРЕД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРЕД ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ”

Емилия Вайсилова

Всички ние живеем в един динамичен и трансформиращ се свят и сме свидетели на това с какви темпове се променят информационните и комуникационните технологии. Човечеството навлезе в нова информационна епоха, при която глобализацията във всички сфери на обществения живот променя условията за тяхното функциониране. Процесите свързани с информационната революция и глобализацията във висока степен засегнаха и висшето образование. За съвременното висше образование непрекъснатите промени се превръщат в естествено състояние. Трансформациите настъпващи в бизнес средата, както и възникването на качествено нови образователни концепции и технологии, изискват от висшите училища промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите условия. Реформите се извършват в динамична среда чрез прилагане на нови парадигми, подходи, концепции и гарантират конкурентоспособност на университетите.
В настоящата статия се анализират предизвикателствата, които стоят пред висшето образование в контекста на информационното общество и глобализацията на нашето съвремие и въз основа на това се очертават насоките за повишаване качеството на образователната услуга във ВТУ „Т. Каблешков”.

open/download as PDF
образователна услуга информационно общество глобализация дистанционно електронно обучениеeducational service information society globalization distance e-learningЕмилия ВайсиловаBibliography

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Любомирова, С., Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието, Педагогически алманах, 2005

[2] Макграт 2004: McGrath, P., Глобализация и ее влияние на высшее образование в планетарном масштабе, http://www.cepes.ro

[3] Пенерлиев, М., Глобализацията и висшето образование, https://liternet.bg

[4] Смрикаров, А. и колектив, Наръчник по иновационни образователни технологии, Русе, 2017

[5] www.bnr.bg/post/100753781

[6] http://www.bds-bg.org