Научен доклад ID 1290 : 2016/4
ПРЕВОЗ НА ОПАСЕН ТОВАР С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ – АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ПРЕВОЗВАЧ

Боряна Симеонова

Превозът на опасни товари се извършва съгласно изискванията на европейската спогодба АДР. Транспорта и логистиката на опасни товари зависят от това какво е веществото или изделието, което ще се превозва, т.е. клас на опасност, степен на опасност и др., както и от това дали е в опаковка или в насипно/наливно състояние.
В статията ще бъде представен алгоритъм на действия от страна на превозвач при превоз на опасен товар с автомобилен транспорт.

open/download as PDF
опасен товар автомобилен транспорт превозвачroad transport dangerous goods carrierБоряна СимеоноваBibliography

[1] Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт, Емил Железов, Детелин Василев, Даниела Тодорова, Симеон Ананиев, София, 2010

[2] Асоциация на българските предприятия за международен превоз и пътищата (АЕБТРИ)