Научен доклад ID 1460 : 2017/3
ПО ВЪПРОСА ЗА МОДЕЛИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Росица Иванова

Въпросът за риска от търговска несъстоятелност и фалит на всяко едно предприятие е актуален на всички етапи от неговото развитие. Важен елемент на общата методика за анализ на финансовото състояние на предприятието е анализът и оценката на риска от търговска несъстоятелност и фалит. На базата на съответни показатели, определени въз основа на информацията в различните елементи от състава на финансовите отчети се анализират финансовите резултати, финансовото състояние, ефективността от целокупната дейност, паричните потоци, финансовото равновесие и риска от търговска несъстоятелност и фалит на предприятието. Нарушаването на финансовата устойчивост и финансовото равновесие на предприятието е предпоставка за възникване на риск от търговска несъстоятелност.
Обект на изследване в разработката са различните модели за анализ на риска от търговска несъстоятелност и фалит на предприятието и възможностите за приложението на някои от тях в стопанската практика в страната.
Предмет на изследването са възможностите за обвързване на системата на финансово равновесие, респ. на неговото нарушаване, с анализа на степента на риск от търговска несъстоятелност и фалит на транспортното предприятие.
Целта на изследването е да се достигне до разширяване на системата за финансово равновесие посредством интегрирането в нея на методиката за анализ на риска от търговска несъстоятелност и фалит на предприятието.

open/download as PDF
финансово равновесие търговска несъстоятелност фалит анализ методикаfinancial equilibrium risk of insolvency bankruptcy analysis methodologyРосица ИвановаBibliography

[1] Делев А.В., Българските публични дружества в условията на финансова криза, дисертационен труд, ЮЗУ Благоевград, 2016.

[2] Иванова Р.Н., Анализ на финансовото състояние на предприятието, ИК - УНСС, София, 2015.

[3] Чуков К.П., Р.Н.Иванова, Финансово-стопански анализ, ИК – УНСС, 2014.