Научен доклад ID 1472 : 2017/3
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Мая Ламбовска

В статията е предложена оригинална концепция за показателите за представянето на преподавателските екипи на Висшето Транспортно Училище (ВТУ) “Тодор Каблешков”. Концепцията комбинира класически и съвременни постижения на управленските, социалните и поведенческите науки с правилниците, традициите и обичайните практики на ВТУ “Тодор Каблешков”. В съответствие с концепцията показателите за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков” са класифицирани в три групи: показателите за формирането, показатели за дейността и показатели за резултатите на преподавателските екипи в това висше училище. Концепцията, предложена в статията, може да се разглежда като елемент от авторски модел за контролния процес на екипи във висше училище.

open/download as PDF
преподавателски екипи показатели за представяне ВТУ “Тодор Каблешков”lecturing teams performance indicators Todor Kableshkov University of TransportМая ЛамбовскаBibliography

[1] Ламбовска М., Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите) - Автореферат на дисертационен труд, УНСС, София, 2014, http://konkursi.unwe.bg/documents/292auto_Lambovska.pdf .

[2] Ламбовска М. “Приложение на контрол за екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. С., “Механика, транспорт, комуникации”, 11 (2), 2013, с. 1-6.

[3] Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. “Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014, с. 305-308.

[4] Fry H., Ketteridge S., Marshall, S. A Handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice. Routledge NY, 2009.

[5] Ламбовска М. “Механизъм за контрол върху представянето на екипи”. С., “Научни трудове на УНСС”, 2, 2014, с. 7-62.

[6] ВТУ “Тодор Каблешков”. Наръчник по качеството, С., 2009, http://www.vtu.bg/bg/documents/normativi/Nary4nik_SOPKOAS_2009.pdf .

[7] НАОА. Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии. С., 2011, http://www.neaa.government.bg/assets/cms/File/New_documents/Kriterii_za_ocenqvane_i_akreditaciq/Kriterialna%20sistema%20za%20PA_Dec%202011.pdf .

[8] Hativa N. Teaching for effective learning in higher education. Kluwer Academic Publishers Netherlands, 2000.

[9] Паунов М. Организационно поведение. Сиела София, 2006.

[10] Milkovich G., Boudreau J. Personnel human resource management: A diagnostic approach. Business Publications UK, 1988.

[11] Rashid S., Archer M. Organizational behaviour. Methuen Canada, 1983.