Научен доклад ID 1551 : 2018/1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА АДЕКВАТНОСТТА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА В ДИВЕРСИТЕНИ СИСТЕМИ

Георги Попов, Камелия Райнва, Александър Балевски

В статията се дават количествени показатели за оценка на идентификацията при разпознаващите системи в диверситетна (двуканална) обработка на информацията. За целта е използвана критериална система, основана на теория на множествата. Това дава възможност да се извърши оценка и послеващ синтез на съществуващи диверситетни разпознаващи (в т.ч.алармени) системи и да се оценяват тяхното качество и надежност, при това диференцирано по двете характеристики: вероятност за разпознаване, вероянтост за грешно разпознаване и цялостна оценка на идентификацията.

open/download as PDF
диверситет излишък детектори разпознаване на образи детекция фалшива аларма идентификацияdiversity redundancy detection indentification recognition systems alarm systems false alarm ratioГеорги Попов Камелия Райнва Александър БалевскиBibliography

[1] B. Littlewood, Strigini L., Redundancy and Diversity in Security, Centre for Software Reliability, City University, Northampton Square, London EC1V OHB, U.K.

{B.Littlewood,L.Strigini}@csr.city.ac.uk

[2] Hristov H., Popov G., Adequacy of Identification of Controlled Phenomena in Alarm Systems, International Scientific Conference Communication, Electronic and Computer Systems 2000, Sofia, May 2000, Vol. 1, p188-193 (in bulgarian language).

[3] Popov G., Mladenov V., Modeling Diversity in Recovery Computer Systems, Springer Verlag, Lecture Notes in Electrical Engineering pp 223-233, March 2009

[4] Popov G., Failures Detection Methodology in non Recovery Computer Systems Based on Diversity Modeling, International Journal of Computing, Volume 6, Issue 3, 2007

[5] Popov G., Ivanova D., Reducing false alarm ratio in outdoor passive infrared detectors, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Bulgaria, Sozopol, 2009

[6] Popov G., Diversity as tool for increase reliability of systems, International Scientific Conference Computer Science’2009, Turkey Istanbul

[7] Popov G., Modelling Diversity as a Method of Detecting Failures in non Recovery Computer Systems, Information Technologies and Control, 2005, N2.pp15-19

[8] Popov G., A method for reducing the false alarm ratio in outdoor passive infrared detectors, International Scientific Conference “CompSystTech 2004”, Sofia, dec., 2004