Научен доклад ID 1382 : 2016/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 40-00 С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ ТЯХНАТА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Иван Петров

В електрически локомотиви серия 40-00 е монтирана противопожарна сигнализация. Тя представлява система от термични предпазители и термостати, които са монтирани в силовите електрически апарати на локомотива, като например тягови двигатели, токоизправители, изглаждащи реактори и др. В сигнализацията на локомотива участвуват блинкерни релета, термични предпазители, помощно реле, сигнални лампи „Пожар”. С повишаване на температурата (над 80 о С) се задейства термостатът, който прекъсва веригата на реле 528 и с включващият му се контакт захранва блинкерното реле. С първата верига се задейства сигнална лампа „пожар”, а с втората сигнализира в кой апарат има повишена температура. С нарастване срока на експлоатация (над 40 год.) стареенето на изолацията се оказва важен фактор за възникване на пожари. Поради зачестилият брой пожари на локомотиви 40-00 се налага необходимост от проектиране и внедряване на пожароизвестителна система, която да контролира освен основните възли и агрегати, а също така и изолацията на кабелните линии.

open/download as PDF
транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transportation locomotives energy electricity and others.Иван ПетровBibliography

[1] НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г.

[2] НАРЕДБА №2 ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ, Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комитета по териториално и селищно устройство, Обн. ДВ. бр.58 от 28 Юли 1987г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1994г., отм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г. Отменена с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба No Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар , ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г.,в сила от 05.06.2010 г.

[3] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Механика, транспорт, комуникации, бр. 1, 2014 г.