Научен доклад ID 1377 : 2016/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТРОСЪСТАВИТЕ, ЧРЕЗ СМЯНАТА НА БЛОКА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Бойко Вълков

В доклада се разглежда действащия блок за захранване на собствените нужди и по-следващата замяна на този блок с електронно управляем източник на захранване с контролер за управление на данните. Разглеждат се, техническите данни и в най-общи черти работата на блока и основните недостатъци, поради които се налага замяната му с нов по-модерен и ефикасен блок за захранване на собствените нужди на метровагоните. Новия източник за собствено захранване е в процес на модернизация и изграждане за Софийския Метрополитен. Неговите характеристики и параметри се изчисляват въз основа на нуждите и спецификата на Софийското метро. Той, ще има достатъчно развит интерфейс, който да позволява запомнянето на аварийни ситуации и извънредни изключвания по време на работния цикъл на системата, ще бъде изпълнен на съвременната елементна база по модулен принцип и лесен за поддръжка и ремонт. Неговите характеристики и параметри, позволяват по-надеждна и ефикасна работа на цялата захранваща система на метросъставите. На основание на направените до момента изпитания, новия източник за собствено захранване е многократно по енергоефективен, лесен за експлоатация и ревизия. Смяната на този блок, ще доведе до значителна икономия на електроенергия за всеки вагон по отделно, както и за всички метросъстави от този тип като цяло.

open/download as PDF
Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта.Key word: Power systems and equipment for transport. Бойко ВълковBibliography

[1] Л. Л. Дудуляк Москва 1981 г. -“Блок питания собственных нужд БПСН–5У2М. Техническое описание. “26–28 стр.

[2] Емил Манолов, Таня Василева, Марин Христов 1995 г. -“Полупроводникови елементи“154–156 стр.

[3] Стефан Вълков, Иван Ямаков, Росица Дойчинова, Марин Христов, Таня Василева-“Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми„ Техника 1989 г. 82–84 стр.

[4] Райсберг Б. А. Пособие для соискателей. – М.: Инфра-М, 2000. – 304 с. (Серия “Справочники Инфра-М”) 28–31 стр.

[5] Остриров В. Н., Уткин С. Ю. Рациональная схема регулируемого электропривода для экстремальных условий эксплуатации /Проблемы автоматизированного электропривода: Тез. докл. 2 Междунар. (13 Всерос.) науч. -техн. конф. 2325 сентября 1998 г.  Ульяновск, 1998.  С. 9091.

[6] Остриров, Уткин С. Ю. Рациональная схема регулируемого электропривода для экстремальных условий эксплуатации // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тез. докл. 5 Междунар. науч. -техн. конф. студентов и аспирантов. 23 марта 1999. В 2 т.  М.: МЭИ, 1999.  Т. 1.  С. 216217.

[7] Аранчий Г. В., Жемеров Г. Г., Эпштейн И. И. Тиристорные преобразователи для регулируемых электроприводов. // Москва. Энергия. 1968. 128с.

[8] Анисимов В. А., Горнов А. О., Москаленко В. В., Остриров В. Н., Фролов А. А. Проектирование электротехнических устройств. // Учебное пособие для студентов. Издательство МЭИ. 2001. 128с.

[9] Бродовский В. Н., Иванов Е. С. Приводы с частотно-токовым управлением / Под ред. В. Н. Бродовского. // Москва. Энергия. 1974. 168с.