Научен доклад ID 1182 : 2015/3
ПЕЧАЛБАТА –ФИНАНСОВ ЛОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

Всяко предприятие, като обособена стопанска единица, се създава за да функционира неопределен период от време. Основна цел на дружествата е, осъществявайки своята дейност, да реализират положителен финансов резултат в края на отчетната година. Решението за начина на разпределение на печалбата, която остава след облагане с данък (независимо, че до някаква степен е законово регламентирано напр. при АД), се взима от общото събрание на дружеството. Трудно може да бъде определен единен подход за разпределение за всички стопански единици. В настоящия доклад са представени разпределителни модели в зависимост от целите, стратегиите, дивидентната политика на акционерното дружество. Печалбата е представена като източник на финансиране за транспортните предприятия и като мотивационен лост на ръководството за по-успешен бизнес.

open/download as PDF
Печалба разпределение дивидентимодели за разпределениеprofit distribution dividends distribution modelsМагдалена Петрова-КироваBibliography

[1] Федотова М.А., В.М. Радионова. Финансоваяустойчивость предприятия в условиях инфлации, Перспектива, 1995

[2] БочаровВ.,Финансовый анализl, Учеб.пособие – СПб, Питер, 2004

[3] БурдинЛ., Йосифова Д., Рупска Т., Финансово счетоводство, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2011

[4] Захариев П., Счетоводство на капиталовите дружества част I, ИК„Геа-принт”, Варна 2008[5]

[5] Павлова С., Счетоводни стандарти – приложение, Мартилен, София, 2011

[6] Савова К.,Вайсилова Ем.,Основи на счетоводството,ВТУ „Тодор Каблешков”,София, 2014

[7] Петров Г., Основи на финансите на фирмата, ИК „Труд и право”, София, 1996

[8] Търговски закон, http://www.vks.bg/vks_p04_05.htm