Научен доклад ID 1270 : 2015/2
ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

Станислав Цветков, Петя Стоева

стоманобетонен резервоар, цилиндричен резервоар, правоъгълен резервоар, височина на вълната, разрезни усилия, напрежения и деформации

open/download as PDF
ВСУ “Л. Каравелов” катедра “Строителни конструкции” гр. София ул. „Суходолска“ № 175 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯreinforced concrete tank cylindrical tank rectangular tank wave height internal forces stresses and deformationsСтанислав Цветков Петя СтоеваBibliography

[1] Георгиев, Г., Станислав Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Първа – глава Първа – Общи сведения за анализ и конструиране на специални стоманобетонни конструкции, ВСУ, С., 2014

[2] Георгиев, Г., Станислав Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Първа – глава Втора – Подготовка на курсов проект, ВСУ, С., 2014

[3] Еврокодове, Силози, резервоари, тръбопроводи, Сборник 9, БИС, С., 2010