Научен доклад ID 1371 : 2016/3
ПАРАМЕТРИЧНИ ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ

Райна Алашка, Драго Михалев

Представени са четирите параметрични модела, прилагани в образованието. Те използват основните параметри на заданието. Предложен е нов петпараметричен модел. При него участва и параметърът - „компетентност”. Разгледани са два вида компетентност: добра (присъща) компетентност и лоша (привнесена) компетентност.

open/download as PDF
Параметрични вероятности модели модел на Раш модел на Бирнбаум Вероятностно моделиране Образование.Parametric probabilistic models Rasch-model Birnbaum-model Item Response Theory Education.Райна Алашка Драго МихалевBibliography

[1] Barton M.A., Lord F.M.. An upperasymptote for the three-parameter logistic item-response model. Princeton,N.J.: Educational Testing Service, 1981.

[2] Birnbaum A., Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability. In F.M. Lord and M.R. Novick. Statistical Theories of Mental Test Scores. Readinf Mass.: Addison-Wesley, 1968. Ch. 17-20. –p 397-479.

[3] Rasch G. Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Copenhagen, 1960, Danisch Institute of Educational Research. (Expanded edition, Chicago, 1980, The University of Chicago Press).