Научен доклад ID 1412 : 2017/1
ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРУКТУРНАТА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ ЗАПЛАХИТЕ

Мая Ламбовска

Статията представя един модел за оценяване на структурната устойчивост на организацията към носителите на заплахи за нея. Моделът е разработен на основата на теорията на катастрафите и теорията на заинтересованите страни. Статията е разработена в две части. В първата част е представена концепцията на модела. Във втората част е разработена процедура по оценяване на структурната (не)устойчивост на организацията по отношение на нейните лицензиращи институции (носители на заплахи). Процедурата се отнася за определена функция на заплаха от четвърта степен, представяща катастрофа тип “витло”.

open/download as PDF
теория на катастрофите структурна устойчивост заплахи катастрофа тип “витло”.catastrophe theory structural stability threats “cusp” type catastrophe.Мая ЛамбовскаBibliography

[1] Thom, R., Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models. Addison-Wesley, MA, 1989, https://www.exploratorium.edu/complexity/CompLexicon/catastrophe.html .

[2] Simeonov, O., Lambovska, M., Control over threats. Georg, Zilina, 2010.

[3] Нийли, А., Перспективи за развитие на бизнеса. Измерване на показателите за състоянието на вашия бизнес. Класика и стил, София, 2001.

[4] Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal?body=doc2&doc=474_EN.V3feXNR96t8 .

[5] Стоянов, И., Управленска политика. Научно знание, бр. 10, Институт на общество на знанието, София, 2014.

[6] Кучин, Б., Якушева, Е., Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивост. Экономика, Москва, 1990.

[7] Кузнецов, А., Фундаментальные ефекти, к которые приводит нелинейность. http://sgtnd.narod.ru/papers/Lect03.pdf .