Научен доклад ID 1177 : 2015/3
ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИ АВИОКОМПАНИИ ПО МЕТОДА НА ДЮПОН

Йовко Йоцев

В условията на икономическа криза в Европа авиокомпаниите правят всичко възможно да подобрят своята финансова ефективност, за да могат да оста-нат на пазара на въздушните превози. Често пъти за успеха на авиокомпаниите се съди по броя на превозените пътници и/или обема на превозените товари, както и по пазарния им дял. Рядко, обаче, се търси отговор на въпроса как биха се сравнили две авиокомпании като инициативи, които да възвръщат вложените в тях средства. Методът на Дюпон придобива все по-голяма популярност като начин за оценка на фи-нансовата ефективност на предприятия от всеки един отрасъл на икономиката. Той може да бъде приложен и при авиокомпании, като получените резултати дават обективна основа за извършване на сравнения между авиокомпаниите.

open/download as PDF
възвръщаемост върху общите активи – измерва цялостната ефективност на управлението по отношение на генерирането на печалба с наличните активи; мултипликатор на финансовия левъридж – отношение на общите активи на фирмата и собствения капитал; възвръщаемоЙовко ЙоцевBibliography

[1] Gitman, Lawrence J., Zutter, Chad J., Principles of managerial finance, Prentice Hall, Boston, 2012.

[2] DBRS, Methodology Rating Companies in the Airline Industry , October 2011.

[3] Doganis, R., Flying off Course, The Economics of International Airlines, Third Edition, Routledge, 2002.