Научен доклад ID 1318 : 2016/3
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ПРЕВОЗНА РАБОТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Петя Коралова

След приемането на страната в Европейския съюз през 2007 г., за пътническия въздушен транспорт е характерна тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на превозените пътници, като за 2014 г. спрямо 2007 г. е отбелязан ръст от 2 пъти. От друга страна, този вид транспорт стана общодостъпен за населението, в резултат на появата на нискобюджетни авиокомпании, които изостриха значително конкуренцията с националните превозвачи.
В тази връзка основната цел на настоящото изследване е да се оцени ефективността от извършването на пътнически превози с въздушен транспорт, като се изследва система от показатели. За постигане на така определената цел ще бъдат анализирани индикаторите цена на превозната услуга с въздушен транспорт, индекс на обоброта на въздушните оператори, пътническа превозна работа на въздушния транспорт. В заключение са обобщени избодите от извършеното изследване.

open/download as PDF
въздушен транспорт ефективност; пътническа превозна работа.air transport effectiveness; passengers carried.Петя КораловаBibliography

[1] Мутафчиев Л., ”Икономика на транспорта”, записки, УНСС, София, 2001 г..

[2] Структурна бизнес статистика, дефиниции, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index/Services_turnover_indicator_overviewFurther_Eurostat_information, достъп на 01.06.2016 г.

[3] Национален статистически институт, Индекс на потребителските цени – методология, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/CPI_methodology_2016-BG.pdf, достъп на 01.06.2016 г.

[4]. Бошнаков В., Чипева С., „Въведение в иконометрията”, Издателски комплекс на УНСС, София, 2015 г.