Научен доклад ID 1624 : 2018/3
ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕСИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Валентина Станева, Тонко Петков, Йовко Йоцев, Христо Станев

Обявената с РМС №419/20.05.2016 г. процедура за предоста¬вяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”¬ – публична държавна собственост бе прекратена с РМС №193/06.04.2017 г.
В доклада се анализират недостатъците на прекратената процедура. Дават се препоръки за преодоляването им при следваща процедура. Прекратената процедура предвижда предоставяне на концесия за услуга, но предвиденото изграждане на нов пътнически терминал е строителство и би следвало да има концесия за строителство. Недостатък е предвиденото развитие на летище София да се базира на Генерален план, предложен от концесионера, а не на база на задание на концедента (държавата).
Обявеният срок на концесията беше близо два пъти по-голям от срока на откупуване на инвестициите на концесионера, което противоречи на нормална икономическа логика, основана на ползите за държавата. Предвиденият механизъм за формиране на годишните концесионни плащания беше в несъответствие с чл. 4 на Директива /96/67/ ЕО и чл. 48и от Закона за гражданското въздухоплаване с оглед разходоориентираността на съответните такси и забраната за смесване на паричните потоци, свързани с летищни такси и наземно обслужване.
Заложеното прехвърляне на средства, събрани от дейности в един вид транспорт (въздушен) в друг вид транспорт – наземен е в конфликт със стандартите на ИКАО и националната нормативна уредба, свързана с летищните такси.

open/download as PDF
концесия на летище летищни такси нормативна уредбаairport concession airport taxes and fees regulatory baseВалентина Станева Тонко Петков Йовко Йоцев Христо СтаневBibliography

[1] РМС №419/20.05.2016 г. За откриване на процедура за предоста¬вяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”¬ – публична държавна собственост.

[2] РМС №193/06.04.2017 г. За прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост, открита с Решение № 419 на Министерския съвет от 2016 г.

[3] Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1), изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2172 на Комисията от 24 ноември 2015 година, L 307, стр.9/25.11.2015 г. , Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 ноември 2017 година, L 337, стр. 21/19.12.2017 г.

[4] Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2018г.).

[5] Закон за концесиите от 2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2006г., посл.изм. ДВ. бр.43 от 2016г., отм. ДВ. бр.96 от 2017г.).

[6] Проект на договор за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост/Приложение № 20 към тръжните документи.

[7] do_vsichki_zainteresovani_lica_20.pdf/ https://www.mtitc.government.bg/ upload/Docs

/2016-09/do_vsichki_zainteresovani_lica_20.pdf

[8] Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността.

[9] Закон за гражданското въздухоплаване(Обн. ДВ. бр.94 от 1972г., последно изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 2017г.).

[10] Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 1999г., последно изм. ДВ. бр.20 от 6 март 2018г.).

[11] Финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, „Топик сервиз“ АД/София 2015 г.

[12] Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (Обн. ДВ. бр.98 от 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 2017г.).

[13] Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 2017г.).

[14] Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

[15] Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат/Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, септември 2017 г.