Научен доклад ID 1413 : 2017/1
ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРОПОДEМНИ ВЪЖЕТА ЗА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

Красимир Кръстанов

Разгледани са различни методи за изпитване на товароподемни въжета. Представени са средства за изпитване якост на въжета при различни товароподемни машини /асансьори, товароподемни кранове, въжени линии и др./. Използвана е модерна апаратура и специализиран софтуер с цел по-точни и удобни за анализ на резултати. Дадени са някой примери и критерий за бракуване на въжета.

open/download as PDF
товароподемни въжета дефектоскоп надежност при експлоатация снопчета якостhoisting ropes flaw detector reliability in service bundles tensileКрасимир КръстановBibliography

[1] Наредба за безапасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения / Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г./

[2] БДС ISO 4309, Кранове. Стоманени въжета – обслужване и поддържане, преглед и бракуване

[3] Йовчев И., Особености при експлоатацията и възможност за прогнозиране на остатъчен срок на работа на подемни въжета при провеждане на безразрушителен контрол на техническото им състоятие, Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 49, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2006

[4] Кръстанов Кр. Стенд за изпитване на въжени сапани, Българско списание за инженерно проектиране, брой 15, септември 2012г.

[5] Скордев А., Бъчваров И., Маринов К. Безразрушителен контрол. София. Техника 1984

[6] БДС EN 12927-6 Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 6: Критерии за бракуване

[7] БДС EN 12927-3 Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 3: Заплетка на теглещи и транспортни въжета от 6 снопчета (дилки)

[8] БДС ISO 4309:2012 – Кранове. Стоманени въжета. Обслужване и поддържане, преглед и бракуване

[9] Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията /приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., бр. 88 от 24.10.2014 г./