Научен доклад ID 1429 : 2017/4
ОТНОСНО ВЪЗМОЖНАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД МЕСТНАТА ВЛAСТ В УСЛОВИЯТА НА ПОСТ – РЕЦЕСИОННО СЪЖИВЛЕНИЕ

Пламен Парушев

В доклада, освен в съответствие със заглавията на отделните параграфи, темите са групирани според намерението да се даде персонален отговор на въпроси за:
- самопреценка на характера на усвоените знания по икономика и финанси,
- методология на анализа на икономически явления,
- актуализация на належащи за изпълнение задачи в макроикономическата област,
- йерархично представяне на цели, в зависимост от необходимостта общини и териториални общности да открият възможности за динамично участие чрез усвояване особено на преки чуждестранни инвестиции.
След прегледа на значителна по обем литература по икономика и мениджмънт, в доклада се предлага за дискусия т. нар. методология на елиминирането на идеи, които не са потвърдени от икономическата практика и методология на утвърждаването на концептуални подходи с възможности за реализация.

open/download as PDF
Обновяване противоречия евро американско мислене (мисъл) тенденции в данъчното облагане публичните инвестиции методология.renovation contradictions Euro American thinking (thought) trends in taxation public investment methodology.Пламен ПарушевBibliography

[1] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 427 - 428 - 429.

[2] Стоянов, В. Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина, ”От експортна и културологична гледна точка”. А.И. С.А.Ценов, Свищов, Народностопански архив - Свищов, 2013, № 1, с. 56.

[3] Стоянов, В. Сп. Известия, изд. Икономически Университет Варна, бр. 2, 2012. УДК - 338, Eсonlit - E600, с. 161.

[4] Пак там, с. 161.

[5] ”The Public Finances: 1997 to 2010”, 2010, Election Briefing Note № 6 (FSB №93), Institute for Fiscal Studies, p. 1

[6] Wall Street - the ingluential financial interest of the US economy.

[7] Бизнесът иска стабилност - 4 години пълен мандат, В. Стандарт, 24.04.2017, с. 12.

[8] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 428.

[9] Закон за Публичните финанси, Обн. ДВ, бр. 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.

[10] Кохезионна функция и роля на държавата Проф. В. Стоянов, ”Крайностите във всяко нещо са вредни в това число приватизацията, съкращаването на публичните блага”. Известия, изд. Икономически университет Варна, с. 152, УДК - 338, Eсonlif, Е 600.

[11] Стоянов, В. ”Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина” От експертна и културологична гледна точка, пак там, с. 52.

[12] Закон за местното самоуправление и местната администрация, Обн. ДВ. бр 77 от 17.09.1991 г. посл. изм. бр. 51 от 05.07.2016 г. в сила от 05.07.2016 г.

[13] Младенова, Зоя. Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми. Известия на Съюза на Учените Варна, 2013, с. 3, Серия Икономическа наука.

[14] Пак там, с. 7.

[15] Пак там, с. 8.

[16] Младенова, Зоя. и колектив, Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна, Варна, изд. Наука и икономика на ИУ Варна, 2005 г., с. 27 - 36.

[17] Чавушоглу, Мевеют. Mы хотим в мире и взаимопонимании, Русия днес, 28.04 - 04.05.2017 г., с. 8, Общество

[18] Чобанова, Р. ”Иновативност в националната икономика”, Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012. с. 391, 397, 398, 402,

[19] Иванов, Л. Критичен преглед на темата за ”дългите вълни” на Кондратиев, Икономически изследвания, 2001, № 1, Н. Кондратиев, Дългите вълни в икономиката, София, УИ Стопанство, 1995, Н.Д. Кондратиев”Проблемы экономической динамики”, Москва, Экономика 1989.

[20] Михайлов, Пеню., Духовното производство в контекста на пазарната икономика. Дискусионно, Известия, изд. Икономически Университет Варна, с. 141, УДК - 330, Zit - E 000.