Научен доклад ID 1492 : 2017/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТА НА КАРДАНЕН ВАЛ МЕЖДУ КОЛООСНИТЕ РЕДУКТОРИ НА ТРАМВАЙНА ТАЛИГА Т 81 С ГРУПОВО ЗАДВИЖВАНЕ НА КОЛООСИТЕ

Емил М. Михайлов

Този материал се отнася за трамвайните мотриси типове Т6М 700 и Т8М 700 М, експлоатирани в град София. Тези мотриси са с групово задвижване на колоосите и движението от тяговите електродвигатели до колоосните редуктори се предава чрез карданни валове. Предмет на статията са повредите на късите кардан-ни валове, предаващи движението между двата колоосни редуктора на една талига и свързаните с тях по кинематичната верига входящи валове на редукторите, лагери и фланци. Статистиката на аварийните откази по ходовата част и силовото предава-не при тези мотриси за периода 2009 – 2015 година показват, че от общо 213 отказа за периода 96 са по карданните валове и свързаните с тях елементи от групата „вхо-дящ вал - къс карданен вал – входящ вал”. Данните от трамвайно депо „Банишора” показват, че за този период са ремонтирани 276 къси карданни валове и са доставени 195 нови входящи валове за колоосни редуктори. Тези карданни валове и свързаните с тях елементи работят при тежки динамични натоварвания. В тягов режим преда-ват двигателния момент с неравномерност в следствие на работата на карданния вал от ТЕД. В инерционен режим и режим на електродинамично спиране са под действието на усукващ момент в следствие на разлика в диаметрите на колелата на ко-лоосите на талигата. Това са режимите, които трамвайните мотриси поддържат в около 90 % от времето на работа.

open/download as PDF
трамвайна мотриса карданен вал съединител на Хукtram cardan shaft hooke joint hooke´s joint cardan jointЕмил М. МихайловBibliography

[1] Михайлов Е., „Особености при работа на карданен вал към трамвайна талига с групово задвижване на колоосите”, Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта - 2016”, ВТУ, ф. „ТСТТ”, Велинград, 2016 г.

[2] Михайлов Е., „Анализ на причините за възникване на откази в системата „входящ вал – карданен вал – входящ вал” на трамвайни талиги Т 81”, ХХ Международна научна конференция „Транспорт 2011”, ВТУ, София 2011 г.

[3] Завод за трамваи „София“, Конструкторска документация на трамвайна талига Т 81, чертеж Т-81 01.04.00.00 Б1 / 1989 г.

[4] Христов Д. и др., „Пресмятане и конструиране на машинни елементи”, С, Техника, София, 1980 г.

[5] Ралев Д., „Основи на конструирането”, ВТУ „Т. Каблешков”, Електронно издание, инв. 36-1/2005, София, 2004 г.

[6] Аварийна служба, „Бюлетин за авариите”, „Столичен електротранспорт” ЕАД – София, 2009 – 2015 г.