Научен доклад ID 1627 : 2018/3
ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петър Гаджев

Маркетингът в сферата на транспорта се характеризира с редица особеностите, по които се различава от маркетинга на други видове услуги и маркетинга на промишлените и потребителските стоки. Тези различия са предизвикани от особеностите на „производство и реализация” на транспортната услуга и транспортния пазар. Предвид особеностите на маркетинга на транспортната услуга следва да се отчете и обърне съществено внимание на системата на маркетинговата дейност на транспортното предприятие. Тя включва: анализ на околната среда на транспортната фирма, маркетингови изследвания на пазара, анализ на вътрешната среда на транспортната фирма, сегментиране на пазара и избор на целеви сегменти на пазара, разработване на план (програма или комплекс) на маркетинга на транспортната фирма, планиране на асортимента от стоки и услуги, планиране на целите и разработване на ценова политика, планиране на пласмента, формиране на търсенето и стимулиране на продажбите, реклама и презентация на стоките и услугите на пазара. Разработването на плана на маркетинга за различните компании може да се осъществява с различна пълнота и продължителност на хоризонта на планиране. Като правило крупните компании разработват два вида планове: стратегически (за няколко години) и тактически (текущ) за срок до една година. В транспорта при решаване на конкретни задачи (например, развитие на крайградските превози на пътници) се разработват оперативни (сезонни) планове на маркетинга.

open/download as PDF
маркетинг на транспортно предприятие; система на маркетингова дейностMarketing of a transport company; system of marketing activityПетър ГаджевBibliography

[1] Първанов, Х., Цветкова, С., “Маркетинг на транспорта и енергетиката”, стр. 38, ИК на УНСС, София, 2018,

[2] Цветкова, С., “Особености в управлението на транспортния маркетинг”, Благоевград, Списание “Предприемачество”, кн. VI, брой 1, стр. 19 – 33, 2018,

[3] Кюрова, В., “Маркетинг в предприемаческата дейност”, Благоевгард: Унив. изд. „Н. Рилски” 2014,

[4] Цветкова, С., “Управление на маркетинга на транспортната услуга”, УК “Стопанство” на УНСС, София, 2009,

[5] Цветкова, С., “Съвременни методи и приоми в маркетинга, качествена промяна в системата на управление на фирмите от непроизводствената сфера”, Научна конференция “Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, УНСС. София. 104-108, 2014,

[6] Цветкова, С. Маркетинговите изследвания и конкурентоспособност на транспортната услуга. Научно-практическа конференция “Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”, 2014 г. УНСС, София, 245-252, 2014,

[7] Цветкова, С., “Ефектът от рекламната дейност на транспортната фирма”, Списание “Икономика и управление”, кн. XIV , бр.1, стр.201-213, 2018,

[8] Цветкова, С., Управление на маркетинга на транспортната услуга, София: УИ “Стопанство”, с.7, 20019,

[9] Цветкова, С. “Маркетингови проучвания и качество на транспортната услуга”, XXIII международна научна конференция “Транспорт 2015 г.”, хотел “Самоков”, III 29 – III 34, 2015.