Научен доклад ID 1297 : 2016/4
ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ

Нина Гергова

Във времето на силна конкуренция между държавите, изграждането на ефективна система на образование е от изключително значение за постигането на устойчив икономически растежв Р България. Основната тежест за постигане на целта се пада на Висшите училища, предлагайки качествени образователни услуги, гаранция за реализацията на обучаемите. Българските висши училища са изправени пред сериозни предизвикателства, те трябва да се справят с демографския срив, пренасочване на интереса на българите към европейските университети, непрекъснато растящата конкуренция между висшите училища и с изискванията на Европейския съюз за уеднаквяване на политиките и практиките.
Целта на разработката е да се проучи образователният пазар в България и да се направи оценка на средата, в която работят българските университети.

open/download as PDF
висше образование висши училища обучаемиhigher education higher schools studentsНина ГерговаBibliography

[1] Българска стопанска камара, Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво, 2010 г., ISBN 978-954-9636-17-8

[2] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2015 г., www.vtu.bg

[3] ДаниелаТодорова, ”Бъдеще, базирано върху знанието”,Научнометодическо списание ”Професионално образование”, изд. ”АзБуки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555X, стр. 411-412

[4] Световна банка, 2013 г. Укрепване на висшето образование в България: възможности за подобряване моделите на управление, осигуряване на качеството и финансиране на висшето образование

[5] Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научноизследователската дейност в съответните професионални направления, развивани във ВТУ “Тодор Каблешков”, актуализирана 2013г. (http://www.vtu.bg/bg/documents/sistema_NIP.doc),

[6] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., https://www.mon.bg/

[7] Съвет за образование и наука „България 2020 г.“: Национални приоритети в образованието и науката Администрация на Президента на Република България

[8] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015

[9] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todo rKableshkov University Of Transport, (Електронни форми на обучение – възможности и перспективи пред университета по транспорт „Тодор Каблешков”), Международна научна конференция ”Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4