Научен доклад ID 1286 : 2016/1
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В БЮДЖЕТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Мая Ламбовска

В статията са систематизирани основните принципи, които е необходимо да се прилагат при оценяване на центровете на отговорности в процеса на бюджетен контрол на организацията. Статията е разработена в две части. Част първа е посветена на процедурата по оценяване дейността на центровете на отговорности като елемент на бюджетния контролен процес. В част втора са описани основните принципи за оценяване на центровете на отговорности. Поставени са редица нерешени въпроси от теорията на бюджетния контрол. Предложени са и възможни подходи за решаването им.

open/download as PDF
основни принципи оценяване бюджетен контрол.basic principles evaluation budgetary control.Мая ЛамбовскаBibliography

[1] Anthony, Robert N., Dearden, John, Bedford, Norton M., Management Control Systems, IRWIN, Homewood, 1989.

[2] Ламбовска, М., Бюджетно управление на стопанската организация, “Екс-прес”, Габрово, 2015.

[3] Lucey, T., Management Accounting, DP Publications, London, 1988.

[4] Нийли, А., Перспективи за развитие на бизнеса. Измерване на показателите за състоянието на вашия бизнес, “Класика и стил” ООД, С., 2001.

[5] Шим, Дж. и Дж. Сигел, Основы коммерческого бюджетирования, ЗАО “Бизнес Микро”, М., 1998.

[6] Griffin, Ricky W., Management, Houghton Mifflin Company, Boston, 1990.

[7] Симеонов, О., Ламбовска, М., Системи за управленски контрол, “Екс-прес”, Габрово, 2011.

[8] Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management, “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal?body=doc2&doc=474_EN.V3feXNR96t8 .

[9] Skousen, K., Langenderfer, H., Aldrecht, S., Buehlmann, D., ACCOUNTING Principles and Applications, 3rd ed.,Worth Publishers Inc., New York, 1987.

[10] Asch, D., Kaye, R., Accounting in a business context, Biddles Ltd., London, 1990.

[11] Garrison, Ray H., Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, Decision Making, Sixth ed., IRWIN, Boston, 1991.

[12] Smith, Jack L., Keith, Robert M. and Stephens William L., Accounting Principles, 2nd ed., McGraw-Hill, 1986.

[13] Динев М., Контрол и регулиране на икономическите системи, Партиздат, С., 1986.

[14] Hermanson, Roger H., Edwards, James D. and Maher, Michael W.., Accounting a business perspective, 6th ed., IRWIN, 1995.