Научен доклад ID 1208 : 2015/3
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ КОНСТРУИРАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОН ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАСИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Венелин Павлов

Основните направления на пасивната безопасност при пътнически вагон е се залага да бъдат заложени при проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и самата експлоатацията от железници чрез единни регламенти и изисквания по безопасност.
В публикацията са разгледани регламенти и изисквания по безопасността в международния и вътрешния жп транспорт, както и процеси на разследвания и причини за възникването на жп произшествия.
Анализират се технически решения за осигуряване на пасивната безопасност на пътнически вагон и предпоставките за възникване на железопътни произшествия. Направени препоръки са адресира до компетентни органи и до всички заинтересовани участници в събитието.

open/download as PDF
Ключови думи – регламенти изисквания технически решения жп произшествия пасивна безопасност. Key words - regulations requirements technical solutions train incidents passive safety.Венелин ПавловBibliography

[1] Petrović D., Dynamic of impact of wagons, Zadu`bina Andrejević, Beograd, 2001

[2] Petrović D, Rakanović R, Šoškić Z, Stress and strain waves at impacts of Waggons, XIII International Conference Transport, 13-14 novembar, Sofija, Bugarska, 2003, str. 143-148

[3] Petrović D, Rakanović R, Šoškić Z, Waggon impact coefficient of restitution, XII International Conference Transport, 14-15 novembar, Sofija, Bugarska, 2002, str. 181-184

[4] Petrović D., M. Biţić, M. Đelošević, R. Rakanović IDENTIFICATION OF WAVE PHENOMENA AT WAGONS IMPACT, HM 2011, Kraljevo, 2011

[5] Врангова В., Топалов С. Повишаване ефективността на буферите за подвижния железопътен състав, сп. Железопътен транспорт, кн. 3, с. 19-23, С. 1984

[6] Караджов Т. Димитров Ж. Вагони, Техника, С., 1988

[7] Стоилов В., М. Комитовски, И. Ангелов. Буфер за жп вагони с висока енергопоглъщаемост. Трета международна научна конференция по ДВГ, АТК и ПЖПС, MOTAUTO"96, Варна 26-28.09. 1996

[8] Стоилов В., М. Комитовски, И. Ангелов. Възможности за производство на буфери за жп вагони с висока степен на енергопоглъщане. С., Железопътен транспорт, 3/1998

[9] Стоилов В. М. Анализ на техническите изисквания и тенденции за развитие на буферите за жп вагони. С.,Железопътен транспорт 2/1998

[10] Ружеков Т. Г. Определяне на деформационната характеристика на гумени ресорни елементи, Годишник на НИИ по ЖПТ, с. 34-49, С., 1964

[11] Ружеков Т. Г. Използване на металогумени пакети на теглично-отбивачни съоръжения за железопътни возила, сп. Железопътен транспорт, кн.4, с. 17-19, С. , 1967

[12] Конструктивна документация на ТUVASAS

[13] Ружеков Т. Г. Пенчев Ц., Димитров Е. Теория и конструиране на железопътна техника, С. 2010

[14] EN 15227:2008+A1:2010: Railway applications – Crashworthiness ments for railway vehicle bodies [Required by Directive 2008/57/EC]

[15] EN 15551:2009+A1:2010: Railway applications - Railway rolling stock-Buffers [Required by Directive 2008/57/EC]

[16] Статични и динамични (ударни) изпитания в “НИИТ”, 1990-1995

[17] UIC 526-1, 526-3, 528, 573

[18] http://www.railway-technology.com/contractors/brakes/durel/

[19] http://www.durel.de/EN/

[20] http://www.minerent.com/products

[21] Решение 2006/861/ео на комисията от 28 юли 2006 г.

[22] www.INNOVA-SysTech.com

[23] COMMISSION DECISION of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the rolling stock subsystem — ‘Locomotives and passenger rolling stock’ of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 2737)

[24] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен))

[25] Национален статистически институт, РБългария http://www.nsi.bg.