Научен доклад ID 1554 : 2018/1
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Nada Živanović, Аbdalhkiem F.А. Flifel, Daniela Todorova, Dakheel Ihmedat

Бизнесът на индустриалните компании в света се смята за успешен, ако процесите се осъществяват в съответствие със стандартите за екологично чиста жилищна и работна среда.
В развитите страни целта е да се избегнат пречките пред търговията и да се създадат ефективни системи за опазване на околната среда.
Процесите се отнасят до бизнеса не само на малките и средни предприятия, но и на индустриалните системи, които не прилагат адекватно организационните проекти за предотвратяване на замърсяването на всички форми. По принцип трябва да се обърнем към използването на по-ефективна стратегия и управленска бизнес философия.
Това предполага, че социалната отговорност е най-важният фактор за икономическото развитие и развитието на екологичното съзнание.
Корпоративната социална отговорност като най-важният бизнес субект в света днес предполага компаниите да поемат отговорност за влиянието им върху обществото. Това e важно за устойчивостта, конкурентоспособността и иновациите на предприятията в ЕС и икономиката на ЕС.
Международните дейности за развитие на организацията за управление на околната среда оказват значително влияние върху икономическата среда и стратегията на външния и вътрешния бизнес.
Целта е: повишаване на конкурентоспособността, мониторинг на ефективността на замърсяването на конкурентоспособните отрасли и разработване на екологично чисти екологични стандарти.

open/download as PDF
Промишленост организация на управлението на околната среда конкурентоспособност на пазараIndustry organization of environmental management market competitivenessNada Živanović Аbdalhkiem F.А. Flifel Daniela Todorova Dakheel IhmedatBibliography

[1.] A guide to survival strategy at (www.strategy. gov.uk)

[2.] International Environmental Standards ISO 14000, revision 2016.

[3.]https://www.ekologija.rs/srbija-predstavila-plan-za-manjenje-stetnih-gasova

[4.]http://www.ngsslifescience.com/biology_lesson_plans_ecology_lab.html

[5.] http://www.businessdictionary.com/definition/ecological-risk-assessment.html

[6.] Živanović, N., Živanović, V. (2013)., Organization of companies, Faculty of Business

industrial management, University ”UNION” Belgrade, pp. 107.

[7.] Foundation for establishment of QMS: ISO 9000, ISO 9001, ISO 14 000 Quality

Management Principles, ISO handbooks

[8.] https://www.bsigroup.com/en-US/ISO-14001-Environmental-Management/ISO-14001-

Revision-new/

[9.] www.qaulitymag.com/products

[10]. http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/pid=030263814BS EN ISO 14004:2016.