Научен доклад ID 1224 : 2015/3
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ С ПОМОЩТА НА MATHCAD

Любен Любенов

Стоманобетонните елементи с правоъгълно или плочогредово напречно сечение подложени на действието на огъващ момент се срещат сравнително често в строителната практика. Обикновенно размерите на бетонното сечението са зададени предварително, а се търи необходимата армировка. В настоящата работа се разглежда възможността за ползване на компютърните технологии и по конкретно на програмата MathCAD при оразмеряване на стоманобетонна правоъгълно сечение подложено на огъване по Еврокод 2. Изборът на MathCAD е продиктуван от интуитивния му интерфейс, както и нагледния начин на графично представяне на информацията. Като основно достойнство на един такъв подход може да се изтъкне това, че отпада необходимостта от ползване на таблици и графики за отчитане на междинни коефициенти. Също така цялата изчислителна работа на практика се извършва от системата за компютърна алгебра.

open/download as PDF
Еврокод MathCAD стоманобетон правоъгълно сечение огъване системи за компютърна алгебраEurocode MathCAD reinforced concrete rectangular section bending computer algebra systemЛюбен ЛюбеновBibliography

[1] Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради., БИИС, София, 2010

[2] Русев К. и др., Ръководство по стоманобетон Еврокод 2, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, София, 2011

[3] Любенов Л, С. Якова, Използване на MathCAD за решаване на инженерни задачи, ВСУ’2008, София, 2008

[4] Маров Е., Инженерные разчеты в MathCAD, 2005

[5] A. J. Bond, How to Design Concrete Structures to Eurocode 2, The Concrete Center, 2006

[6] B. Mosley, J. Bungey and R. Hulse, Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Palgrave Macmillian, New York, 2007

[7] Manual for the Design of Concrete Building Structures to Eurocode 2, The Institution of Structural Engineers, United Kingdom, 2006

[8] Worked Examples to Eurocode 2: Volume1, The Concrete Center, 2009

[9] Eurocode 2 Worked Examples, European Concrete Platform ASBL, 2008

[10] Eurocode 2 Commentary, European Concrete Platform ASBL, 2008

[11] Nirmal Das, Teaching Reinforced Concrete Design with MathCAD Application, American Society for Engineering Education, 2008