Научен доклад ID 1277 : 2016/1
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРОПОТОЦИТЕ В МЕСТЕН, РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ

Андрей Борисов

Развитието на логистичните вериги в местен, регионален и национален обхват, се налага следствие на активната работа на множество пунктове за обработка на товари и заявки от клиенти разположени на цялата територия в България. Наличието на активна конкурентна среда и завишени критерии за качество при обслужване на товародателите, изисква постоянен анализ, оптимизиране и планиране на транспортната работа в спедиторските и транспортни фирми. Позицията им на пазара на транспортни услуги, пряко зависи от правилното оразмеряване на ресурса (транспортни средства, техника, хора, енергийни разходи) и времето за обслужване на заявките. Решението на проблема се свежда до оптимизиране на маршрутите и синхронизиране дейността в централния логистичен пункт с регионалните и местни такива.

open/download as PDF
логистика управление транспорт оптимизация дистрибуция технология.management transportation logistics distribution technology optimizationАндрей БорисовBibliography

[1] Карагьозов, К., Д. Купенов. Ръководство за лабораторни упражнения по теория на транспортните потоци, ВВТУ "Тодор Каблешков", С., 1994.

[2] Карлберг, К. Бизнес анализ с Microsoft Excel, Софтпрес, С., 2003.

[3] Качаунов, Т. Приложни алгоритми и програми за обучениеи приложение в лабораторни, курсово и дипломно проектиране за комплект дисциплини в областта на теория на транспортните потоци, моделиране и надеждност на превозния процес, НИС при ВВТУ "Тодор Каблешков", С., 1993.