Научен доклад ID 1405 : 2016/3
ОПТИМАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НА СИГНАЛ, ПРЕДАВАН В КАНАЛ СЪС СЛУЧАЙНИ ПАРАМЕТРИ

Галина Чернева

В доклада е предложен и изследван качествен функционал, който описва оптималния филтър за сигнал в канал със случайни параметри. Ядрото на функционала се определя от импулсната характеристика на филтъра. Изследването е направено чрез теорията на вариационното смятане, при използван критерий за минимум на средноквадратичната грешка. Показано е, че оптималната линейна оценка зависи от корелационната функция и математическото очакване на входния сигнал, както и от взаимнокорелационната функция на входния и изходния сигнал.

open/download as PDF
оптимална филтрация средноквадратична грешка функционал вариационнен методoptimal filter mean square error functional variation methodГалина ЧерневаBibliography

[1] Ненов Г. Сигнали и системи. С. Нови знания, 2014.

[2] Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей. М. Изв. АН. 1975.

[3] Wiener N. The interpolation, extrapolation and smoothing of stationary time series. NJ.Wiley.1979.

[4] Чернева Г. Формиране и изследване на сигнали, съгласувани с комуникационни канали. Автореферат за присъждане на ОНС „доктор”.2007.

[5] Петкова Н. Изследване на влиянието на стойностите на елементите, изграждащи аналогов лентов филтър в MATLAB. Сборник с конкурсни теми по проект BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет София (СиКРАС-ТУС)”, стр. 68-76, София, 2014.