Научен доклад ID 1494 : 2017/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИБРОИЗОЛАЦИЯТА НА МАШИНЕН АГРЕГАТ „ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-КОМПРЕСОР“

Анастас Иванов Иванов, Пенко Цветков Петков

В работата сe изследват принудените пространствени трептения на машинен агрегат, монтиран към прикачните вагони на електрически мотрисни влакове. Агрегатът е окачен на три вертикални носачи към рамата на вагона. В горния край на всеки носач е конструиран виброизолиращ възел. Агрегатът е приет за идеално твърдо тяло. Носачите също са приети за идеално твърди пръти, а виброизолиращите възли са приети за идеално еластични и безмасови. През първия етап на изследването е извършено определяне на собствените честоти и собствените форми. Настоящата работа представлява втори етап от това комплексно изследване. Тя е свързана с изучаване на принудените трептения на същия агрегат. Те се пораждат от неуравновесените маси и инерционните сили, генерирани от работния цикъл на буталния компресор. В статията е описан математичен модел на агрегата. Съставени са диференциалните уравнения в матрична форма, описващи малките пространствени принудени трептения. Основната цел на изследването е да се идентифицира демпферирането в системата. То се осъществява от три виброиозолиращи възли, състоящи се от последователно и паралелно работещи каучукови конусни амортизатори и метални свързващи елементи. В разработката са използвани записи на хистерезисни криви, получени от лабораторни изследвания на експлоатирани и нови виброизолатори. За всеки виброизолатор е определен коефициента на поглъщане, след което и коефициентите на демпфериране.

open/download as PDF
принудени пространствени трептения машинен агрегат хистерезис демпфериране виброизолиране числено решение MatLabforced three dimensional vibrations machine aggregate hysteresis damping vibration isolation numerical solution MatLabАнастас Иванов Иванов Пенко Цветков ПетковBibliography

[1] Ангелов И. В., Виброизолатори, Каталог, конструкции и характеристики, 148 стр., Изд. „Технически Университет”, София, 1993 г. [2] Ангелов И. В., В. Г. Овчаров, Вибрации и шум в транспортните средства, 271 стр., Изд. “Техника”, София., 1985 г.. [3] Иванов А. И., П. Ц. Петков, Моделиране на свободните трептения на агрегата “електродвигател-компресор” на електрически мотрисен влак, сп. “Машиностроене”, кн. № 7-8, Година LII (научен брой), стр. 6 – 10, 2003 г. [4] Иванов А. И., П. Ц. Петков, Влияние на огъвателно-усуквателните коравини на виброизолаторите върху собствените честоти на машинен агрегат, сп. “Железопътен транспорт”, брой 1/2004, стр. 39 – 41, София, 2004 г. [5] Ляпунов В. Т. и др., Резиновые виброизоляторы, Справочник, 216 стр., Изд. „Судостроение”, Ленинград, 1988 г. [6] Фролов К. В. и др., Вибрации в технике, справочник в 6 томах, том 6, Защита от вибрации и ударов, 456 стр., Изд. „Машиностроение”, Москва, 1981 г. [7] Электрокомпрессор “ЭК 7В”, 23 стр., Инструкция по эксплуатации, Москва, 1972 г. [8] Ivanov A. I., Three dimensional vibrations of aggregate connected with elastic elements, pp. 37-42, Tehnomus Journal, University of Suceava, Romania, 2017.