Научен доклад ID 1599 : 2018/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АВАРИЙНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА БАЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

Тодор Размов, Теодор Кирчев

Определена е нормативната продължителност на аварийно прекъсване на движението на база оптимизация на общите разходи. За целта е разработена и представена методика. Общите разходи се състоят от две компоненти: разходи за отстраняване на последиците от настъпило произшествие и допълнителни експлоатационни разходи. Разходите за отстраняване на последиците от произшествието зависят от времето за реализация на прекъсването. Вида на теоретичната крива има хиперболична форма, а конкретният ѝ аналитичен вид се получава на база статистически данни. Допълнителните експлоатационни разходи зависят от закъсненията на влаковете, породени от прекъсването и се състоят от две компоненти. Едната компонента включва разходите от закъснения, свързани със задържане на влаковете за времето на реализация на прекъсването, а втората компонента включва разходите от закъснения за периода на нормализация на движението. Тези разходи се описват чрез функция от втора степен спрямо продължителността на прекъсването. В методиката са отчетени конкретните експлоатационни условия: съществуващ капацитет и интензивност на влаковото движение. Изведени са зависимости за определяне на оптималната продължителност на прекъсването на движението и съответните минимални общи разходи и разходите по компоненти в зависимост от относителната заетост на дадено междугарие. Относителната заетост е определена на база съществуващия капацитет и интензивност на движението определена от действащия график за движение на влаковете. Така получената оптимална продължителност се приема за нормативна и е бенчмарк за службите по поддържането и управление на движението.

open/download as PDF
безопасност оперативно управление прекъсване на движението оптимизационни методи нормализация на движениетоsafety operational management interruption of movement optimization methods normalization of trafficТодор Размов Теодор КирчевBibliography

[1] Райков Р., Младенов Г., Пешев Е., Христова Н., Оптимална продължителност на „прозорец” за ремонт на железния път, Бюлетин НИИТ , 1., С., 1970.

[2] Тодоров М., Христов Хр., Карагьозов К., Влияние на прекъсването на движението по междугария върху влаковата работа в железопътните участъци, сп. „Железопътен транспорт”, кн.7, С., 1976.

[3] Кирчев Т., Моделиране и управление на движението в оперативни условия, ВТУ „Тодор Каблешков”, С., 2018.

[4] Размов Т., Методика, моделиране и прогнози на трафика и нужните инвестиции в пътно и локомотивно оборудване при внедряване на ERTMS в железопътната мрежа на Република България, семинарна тема „Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС”, С., 2008.

[5] Стоилова С., Изследване на капацитета на железопътните линии, Конференция „Транспорт, екология, устойчиво развитие” ЕКО Варна ’08, Варна, 2008.