Научен доклад ID 1251 : 2015/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА БАЗА НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Иван Петров, Цветан Христов, Мартина Томчева, Борислав Цветанов

Изследването за енергопотреблението има за цел да установи разхода на енергия за отпечатването на един лист 80 грама офсет с цел да се определи крайната цена на изделието. Товарните графици се съставят за активната и пълната мощност. Най-съществен за потребителя е графикът на активната мощност, който се формира от технологичния режим на потребителя. За съставяне на товаровия график на отделните машини се търси оптимизиране на разхода на енергия за отпечатването на едно печатно изделие. За да се направи такъв подробен анализ се изследва енергопотреблението на отделните машини, което ще даде възможност за оптимално ценообразуване и подобряване на енергийната ефективност.

open/download as PDF
транспорт електротехника енергетика електроснабдяване.transport electrical engineering energy electricity and others.Иван Петров Цветан Христов Мартина Томчева Борислав ЦветановBibliography

[1] Николов Димитър А., „Електрически мрежи и системи” – Техника , София, 1994.

[2] Влъчков П. М., Електрически мрежи и системи, ч. І., Техника, София, 1989.

[3] Влъчков П. М., Електрически мрежи и системи, ч. ІІ., Техника , София, 1990.

[4] Николов Д. А., Оперативно прогнозиране на товара на електроенергийната система посредством приложение метода на потенциалните функции при разпознаване на образи, София, 1978.

[5] Фьодоров А. А., Василев Н. И., Електроснабдяване на промишлени предприятия, Техника, София, 1979.

[6] Христов К. А., Спиров М., Василев Н. И., Електрически мрежи в населени места, Техника, София, 1965.