Научен доклад ID 1362 : 2016/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НАКЛОНЯВАНЕТО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Румен А. Иванов, Петър П. Брънзалов

В представената работа са разгледани методите за изследване на деформации на конструкции, като специално внимание е отделено на определянето на наклоняването на сгради и съоръжения с геодезически и геотехнически методи. Експериментално е измерено наклоняването на сграда и стоманобетонен стълб с използване на мощен лазерен отвес. Определени са линейното и ъгловото наклоняване на сградата и на стълба. Определено е превишението на наклоняването според съществуващите нормативни изисквания. Анализирани са предимствата на лазерния отвес спрямо другите методи за определяне на наклоняването на сгради и съоръжения като, по-лесна техническа методика на измерванията, ясна видимост на лазерната линия и други.

open/download as PDF
геодезия деформации на конструкции наклоняване на сграда и на стълбgeodesy deformation of structures leaning buildings and pillar building tiltРумен А. Иванов Петър П. БрънзаловBibliography

[1] Милев Г., Димитров Д., Тонков Т., Лазаров Г.. “Инструкция за изследване на деформации на сгради и съоръжения чрез геодезически методи”, ГУГКК, София, 1980.

[2] Милев Г., Симеонова Р., „Преглед и анализ на геодезическите и полугеодезическите методи”, В ” Инструментални методи за изследване на опасни геодинамични процеси ”, Отг. ред. Г. Милев, Х. Пелцер, Бълг. Акад. на науките, Лаб. по Геотехника, София, 1992.

[3] Янков И., „Геодезически методи за изследване деформации на инженерни съоръжения”, Дисертация, УАСГ, София, 2009.

[4] Dunnicliff J., „Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance”, Wiley, 1993.

[5] Димитров Д., “Инженерна геодезия”, София, Техника, 1989.

[6] Шеховцов Г., Шеховцова Р., „Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений”, Монография, Н. Новгород, ННГАСУ, 2009.

[7] Abdelrazaq A., “Validating the Dynamics of the Burj Khalifa”, CTBUH Journal, Issue II, 2011.

[8] Orr T. (Eds.), “Proceedings of the International workshop on the evaluation of the Eurocode 7”, Trinity College, Dublin, 2005, http://www.eurocodes.fi/1997/1997-1/background/Evaluation% 20of%20Eurocode%207.pdf

[9] ТС-ЖИ 007-2006, http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/TS/TS-RI-007-2006.pdf