Научен доклад ID 1356 : 2016/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА СВЕТЛИННО СИГНАЛНО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА

Георги Георгиев, Доброслав Симеонов

В доклада са разгледани проблеми свързани със светлинно сигнално регулирани кръстовища. Използвани са практики на други държави и са съпоставени със сега действащите у нас. Описана е последователността при решаване на задачи със светлинно сигнално регулиране.
От транспортна гледна точка е показано правилното подреждане на фазите на светлинното регулиране в циклограми. Обърнато е внимание на пешеходни потоци.
Острите проблеми на безопасността изискват подробното познаване на междинните времена. Представянето на най-конфликтните ситуации в матрица е желателно да съпътстват всяка циклограма.
Изследването може да бъде използвано от пътно-транспортните инженери при вземането на решения.

open/download as PDF
Светлинно сигнално регулиране циклограма критерии за въвеждане план на фазите междинни времена пешеходни времена продължителност на цикъла.Light signaling regulation cyclogram criteria for entering phase plans intermediate times walking timesГеорги Георгиев Доброслав СимеоновBibliography

[1] М.Вол Б.Мартин, Анализ транспортных систем, превод на руски език, „Транспорт”, 1981, 516с. (M. Vol. B. Martin, Traffic system analysis, 1967)

[2] Traffic Signal Timing Manual, FHWA-HOP-08-024, U.S. Department of Transportation 2008, 273p.

[3] проф. к.т.н. инж. Д. Сотиров, Проектиране на пътища, издателство „Техника” София, 1983, 451стр. (PhD. D. Sotirov, Proektirane na putishta, I. “Tehnika”, Sofia, 1983, 451 str.)

[4] НАРЕДБА № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (Обн., ДВ, бр. 72/2001г, изм. и доп., бр. 18/2004 г.) (NAREDBA № 17, 2001 za regulirane na dvijenieto po putishtata sys svetlinni signali, Obn. DV br. 72,2001, izm. i dop. DV br.18 2004)

[5] проф. к.т.н. инж. Г. Щилиянов, проф. к.т.н. инж. Т. Тодоров, Ръководство за проектиране на пътища, улици и аеродруми, издателство „Техника”, София, 1979, 306с. (PhD. G. Shtilqnov, PhD. T.Todorov, Rukovodstvo za proektirane na putishta, ulici I aerodrumi, i. “Tehnika”, Sofia, 1979, 306 str.)

[6] НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г.за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 и попр. бр. 93/2004 г.) (NAREDBA №2, 2004 za planirane I proektirane na komynikacionno-transportnite sistemi na yrbaniziranite teritorii, Obn. DV br. 86 I popr. DV br. 93.2004)

[7] проф. инж. И. Златанов, Организация и безопасност на движението, издателство „Техника” София, 1985, 252с. (PhD. I. Zlatanov, Organizacia I bezopasnost na dvijenieto, i. “Tehnika”, Sofia, 1985, 252 str.)