Научен доклад ID 1444 : 2017/3
ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА БРОЯ И ВИДА НА ФАЗИТЕ ПО „МЕТОД НА СУМАТА НА ФАЗОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ”

Мирена Тодорова

Непрекъснатото увеличаване на автомобилния парк и съответните транспортни потоци по пътната мрежа водят до появата на задръствания и увеличен престой на автомобилите в зоната на кръстовищата. За да се намалят проблемите от екологичен характер и нарастване на времето за пътуване е необходимо светофарните уредби да са адекватни на моментните транспортни потоци по направления. За да се оптимизира управлението на трафика по отношение на показанията на светофарните уредби е важно да се определят броя на фазите и вида им в цикъла при регулирането на трафика. Предложен е нов „Метод на сумата на фазовите коефициенти” за определянето на вида и броя на фазите на единичен светофар на база на геометрията на кръстовището, големината на транспортните потоци по направления и броя на лентите и отчитайки критичните точки и големината на завиващите наляво потоци. Описани са стъпките на алгоритъма и са приложени при четириклонно кръстовище.

open/download as PDF
управление на трафика светофарни уредби цикъл фазиtraffic control and management traffic lights signal cycle phaseМирена ТодороваBibliography

[1] Антов Ас., Транспортно моделиране 101, Практическо ръководство, „Прента – Ин“ ЕООД, 2017, ISBN: 978-619-90849-0-8 (печатна), ISBN: 978-619-188-109-3 (PDF)

[2] Левашев А.Г. Михайлов А.Ю. Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений: Учеб. пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. 208 с.

[3] Маджарски Е., Салиев Д., Младенов Г., Маркова В., Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2009 - сборник доклади. Созопол, Септември 2009 г., стр. 208-211.

[4] Метод быстрой оценки свойств регулируемых перекрестков, http://www.arterylite.ru/highway-capacity-manual-glava-10-prilozhenie-a-metod-byistroy-otsenki-svoystv-reguliruemyih-perekrestkov/

[5] Тодорова М., Усъвършенстване на нормативна база с цел подобряване на управление на движението в градовете, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2016, статия ID 1308, София

[6]Babicheva T.S,, Babichev S.L., Conception of effective number of lanes as basis of traffic

optimization, Procedia Computer Science 91 ( 2016 ) 94 – 100

[7] Erik Ruehr, The 2010 Highway Capacity Manual, VRPA Technologies, Inc.ITE San Diego Section, June 2, 2011

[8] Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board, Washington, 2000, https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/highway_capacital_manual.pdf

[9] Saliev D., “Calculation algorithm for cycle length of signalized intersection”, Machines, Technologies, Materials – International Scientific Journal, ISSN Print: 1313-0226, ISSN Web: 1314-507X, Year XI, Issue 1, 2017, p. 33-34.

[10] Sever Dr., Traffic engineering Highway Capacity Manual 2010, Interrupted traffic flow, 16.4.2015, University of Maribor