Научен доклад ID 1296 : 2016/4
ОБУЧЕНИЕТО, ПРОДЪЛЖАВАЩОТО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дияна Гешкова Маринова

Доклада има за цел да изясни ролята, мястото и най-вече значението на обучението на персонала, също така продължаващото развитие и повишаването на квалификацията на специалистите в работната среда.
Обучението на персонала се разглежда като дейност за учене през целия живот и е ориентирано към надграждане и усъвършенстване на професионалната компетентност за по-добра професионална реализация. Анализират се начините за оценка на потребностите от продължаващата квалификация на персонала.

open/download as PDF
развитие и усъвършенстване на човешкия фактор цели на обучението повишаване на квалификацията на фирмено ниво учене през целия живот.development and improvement of human factors training objectives training at company level lifelong learning.Дияна Гешкова МариноваBibliography

[1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998.

[2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С., 2004.

[3] Атанасова, М., Подбор и обуюение на персол. С., 1997.

[4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999.

[5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,

[6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”)