Научен доклад ID 1622 : 2018/3
ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

Светла Цветкова

Ефективното функциониране на пътническия транспорт играе важна роля за социално-икономическото развитие на страната и е предпоставка за максимално задоволяване на потребностите на населението от пътувания. За да се постигне това е необходимо да се подобри качеството на предлаганите пътнически транспортни услуги. За целта трябва да се анализира и отчете въздействието на отделните факторите, свързани с динамиката на пътническия транспорт, както и да се приложат подходящи статистически методи за анализ, измерване и определяне на неговото търсене. Това ще даде възможност да се оптимизира производствената дейност в транспортните фирми, да се задоволят максимално потребителските критерии за качество на предлаганите услуги и да се отговори на търсенето, и в същото време да се повиши социалната ефективност на пътническия транспорт. Социалният ефект на пътническия транспорт е толкова по-голям, колкото по-разгърнато и на по-високо качествено равнище се извършват превозите. Той има многостранно проявление, но най-голямо значение има проявлението му в следните насоки: задоволяване на различните потребности на населението от пътувания, намаляване на времето за пътуване, увеличаване на свободното време и укрепване на здравето на населението.
В настоящият доклад са посочени факторите, влияещи върху развитието на пътническия транспорт, разкрита е социално-икономическата му роля и е обоснована необходимостта и са посочени моделите за измерване и анализ на търсенето на транспортни услуги.

open/download as PDF
търсене на пътнически превози фактори на въздействие социално-икономическа роля на пътническия транспорт метод за определяне на търсенетоdemand for passenger freights impact factors the socio-economic role of passenger transport methods for determiСветла ЦветковаBibliography

[1] Цветкова, С. (2016), “Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт”, ИК на УНСС, София,

[2] Първанов, Х., Цветкова, С., (2018), “Маркетинг на транспорта и енергетиката”, издателски комплекс на УНСС, София,

[3] Мутафчиев, Л. (2000), “Организация на градския пътнически транспорт”, София, УИ “Стопанство”, София,

[4] Василев, Е. (1997), “Развитие и ефективност на пътническите превози”, София: УИ “Стопанство”, София,

[5] Поплавский А. (1960), “Статистические методы изучения экономики пассажирских перевозак”, Ученые записки по статистике, Издателство АН, Москва,

[6] Цветкова, С. (2016), “Анализ и оценка на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие”, ИК на УНСС, София, [7] Горин, С., Махарев, И., (2010) “Продажа услуг пассажирского транспорта”, учеб. Пособие, Высшая школа, Москва,