Научен доклад ID 1450 : 2017/3
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ИНВАЗИЯТА НА НИСКОРАЗХОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Тонко Петков, Йовко Йоцев

Low cost авиационните превозвачи заемат вече значителен дял от българския авиационен пазар на пътническите превози. Реалностите са, че благодарение на появата на нискоразходните превозвачи, значително се повишава броят на превозените пътници през летищата. Това, естествено се дължи на предлаганите от тези превозвачи ниски цени на превоза. Постигането на такива цени е свързано с осигурени мерки за намаляване на експлоатационните разходи и успешната политика на управление на тарифите, постигнати от превозвачите. Същевременно се прилагат някои извън пазарни методи за de facto субсидиране на дейността на превозвачите. Създадени са или има обявени намерения за създаване на фондове за развитие на дадено летище, които пренасочват публични средства в помощ на превозвача. Държавата одобрява летищни такси, които са по-ниски от реалните разходи за покриване на дейностите по тези такси с оглед привличането на евтините оператори. Въвеждат се отстъпки в таксите, които предполагат, че авиокомпаниите, които не ползват тези отстъпки, фактически поемат несправедливо разпределени между всички превозвачи разходи, свързани с летищните такси. В доклада се прави анализ на политиката, свързана с дейността на нискоразходните авиационни превозвачи на българския пазар, включително с посочване на примери на дъмпинг, неудобства за пътниците, свързани със стъпката между седалките (качество на обслужване, което извинено с ниските цени, никоя организация или институция не защитава). Дадени са насоки и предложения за решаване на повдигнатите проблеми.

open/download as PDF
Нискотарифни превозвачи извън пазарни подходи летищни такси качество на обслужванеLow cost carriers non-market approaches airport fees quality of serviceТонко Петков Йовко ЙоцевBibliography

[1] Doc 9082 ИКАО, Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание, изд. 8, ИКАО, 2009 г., - 31.с.

[2] Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси/Официален вестник на Европейския съюз, L 70/14.03.2009, c.11-16.

[3] Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ. бр.2 от 1999г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 2017г.)

[4] Решение за определяне на размера на летищните такси на летище София № 553/28.10.16 г., обявено на https://www.sofia-airport/бизнес/за-авиокомпании/такси-отстъпки

[5] ”Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България”175901508

[6] ФЕНИКС ФОНД – България. Фонд за развитие на южен-централен район /http://www.phoenixfund-bg.com/bg/2015-01-19-18-57-01/membership-bg

[7] Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 1997г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 2016г.)

[8] Закон за туризма (Обн. ДВ. бр.30 от 2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2016г.).

[9] „Летище София“ ЕАД. Годишен финансов отчет 2015/2014/2013/2012 г., обявени в Търговския регистър (https://public.brra.bg).

[10] Закон за гражданското въздухоплаване