Научен доклад ID 1561 : 2018/1
НЯКОИ ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ

Калин Радлов,   Красимир Кръстанов,   Лъчезар Лазов

Настоящата разработка разглежда въпросите, както и някои предложения за тяхното решаване, които често пъти възникват при извършване на процес на обновяване на електрическото оборудване на товароподемни кранове. Разгледани са част от основните принципи и изисквания, които трябва да бъдат спазени за направа на подходящ подбор на нови електродвигатели за подемни механизми на кранове в съответствие с новите европейски стандарти. Описани са основните технически параметри и критерии за извършване на проверочни изчисления за оценка на съответствието на новото оборудване с изискванията на нормите и стандартите. Накрая е предложен съвременен подход за извършване на многокритериална оценка на различни съществуващи варианти за обновяване на електрическо оборудване на товароподемен кран, чрез който може да се постигне оптимален избор.

open/download as PDF
товароподемен кран електрическо оборудване обновяванеhoist crane electrical equipment modernizationКалин Радлов   Красимир Кръстанов   Лъчезар ЛазовBibliography

[1] БДС EN 60034-1:2010 - Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики,

[2] БДС EN 13135:2013 - Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането,

[3] Коларов Ив., М.Проданов, П.Караиванов. Проектиране на товароподемни машини. С.„Техника”, 1986г,

[4] БДС EN 4310:2010 - Кранове. Правила и методи за изпитване.