Научен доклад ID 1505 : 2017/3
НОВОСТИ ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ МАТЕРИАЛИ – УДЪЛЖАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ ТРАВЕРСИ

Димитър Андреев

През последните години много водещи фирми, като „фьосталпине ФАЕ София”, „Фосло”, „Гецнер” и други, започват да предлагат стоманобетонни траверси с монтирани подложки от преработени автомобилни гуми, с което се цели предпазване на баластовото легло от разрушаване, увеличаване носимоспособността на горното строене на железния път, намаляване експлоатационните разходи и удължаване живота на траверсите. Представени са данни за опитни участъци в България и чужбина с този вид нова конструкция на стоманобетонните траверси.

open/download as PDF
стоманобетонни траверси експлоатационен живот полиуретанови подложки вибрации шум комфорт на пътуванеreinforced concrete sleepers operational life polyurethane pads vibrations noise comfort of travelДимитър АндреевBibliography

[1] Николаус Шемер фирма „Гецнер”

[2] „фьосталпине ФАЕ София”

[3] Австрийски федерални железници