Научен доклад ID 1468 : 2017/3
НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ – СТЪПКА КЪМ ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ

Магдалена Петрова-Кирова

Всяка една стопанска единица (предприятие), осъществявайки своята дейност, се стреми към реализиране на положителен финансов резултат – печалба в края на отчетния период. Стопанската дейност е процес, обусловен от взаимосвързани стопански операции, протичащи в определена последователност. В резултат от протичането на тези операции, предприятието произвежда продукти или извършва услуги, преминавайки през четирите основни фази на възпроизводствения процес – снабдяване, производство, реализация и разпределение. За да осъществят кръгооборота на капитала, стопанските единици набавят ресурси от биосферата като ги влагат в производството. В резултат от дейността се образуват други ресурси, които се връщат пак в биосферата, под формата на вредни емисии, отпадъци, социални и здравословни последици, които оказват влияние върху крайните потребители. В условията на ограниченост на природните ресурси, все по-актуален е въпросът, свързан с тяхното целесъобразно разпределение и използване, успоредно с увеличаване благосъстоянието, както на отделните предприятия, така и на цялото общество, което е предпоставка за постигане на устойчиво развитие. Отговорността на стопанските единици за въздействието, което оказват върху обществото в социален, икономически и екологичен аспект, предполага предприятията да интегрират нефинансова информация във финансовите си отчети, отразявайки ефекта от извършената дейност. Включването на нефинансова и финансова информация в един отчетен документ или комплект от документи, се определя като интегрирано отчитане. От 01.01.2017г., в Закона за счетоводството в България, се въведе изискването за изготвяне на нефинансова декларация, която трябва да бъде включена в Годишния финансов отчет.

open/download as PDF
нефинансова информация интегрирано отчитане устойчиво развитиеnon-financial information integrated reporting sustainable developmentМагдалена Петрова-КироваBibliography

[1] Директива 2014/95/ЕС http://eur-lex.europa.eu

[2] Закон за счетоводството, ДВ бр.95 / 08.12.2015 г.

[3] Доклад „Нашето общо бъдеще“ на Световната Комисия по Околна среда и развитие към ООН. 1987 г.

[4] http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/

[5] Йонкова Б. „Интегрираното отчитане – отговорност и отчетност“, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 г.

[6] Busco C. и колектив, „Integrated reporting“, Springer, 2013