Научен доклад ID 1311 : 2016/3
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТРАНСПОРТА

Антоанета Кирова

Бизнес екосистемата е обогатен модел на „микросреда“ за бизнеса със съществена роля за поощряване на свързването на малкия и среден бизнес и създаване на „бизнес общности”. Конкурентоспособността на МСП е силно повлияна от бизнес екосистемите, но върху нея влияние оказват и специфичните мерки за насърчаване на тези предприятия в национален и европейски план. От съществено значение е влиянието на тези мерки върху малките транспортни и логистични фирми, които са подложени на влиянието на международна конкуренция.
Въпреки факта, че в настоящия програмен период за финансиране се поставя въпросът за икономическия просперитет на Европа в дългосрочен план, базиран преди всичко на индустриалното развитие, транспортът и логистиката представяват важна част от европейската икономика. Необходимостта от устойчиво развитие в сферата на МСП в транспортния отрасъл е в основата на установяването на европейска икономика с екологичен характер.

open/download as PDF
бизнес екосистема инструмент за финансиране на МСП типове предприемачески рискbusiness ecosystem SMEs financial instrument types of entrepreneurial risksАнтоанета КироваBibliography

[1] Инициативата за МСП: Нов гаранционен продукт за бизнес кредити.Общи черти и сравнение с ДЖЕРЕМИ инструментите,

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1955_1_Iniciativa_za_MSP_Kredit_Finans_22_06_2015.pdf,

[2] Споразумение между кредиторите относно инициативата за МСП между Република България, ЕС, ЕИБ и ЕИФ, (Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14.04.2016 г.), ДВ, бр. 33/2016 г. (в сила от 26.04.2016 г.), МИ,Обн. ДВ. бр.37/17.05.2016г.,

[3] The SME Instrument, HORIZON 2020,

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

[4] Smart, Green and Integrated Transport, HORIZON 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport.