Научен доклад ID 1188 : 2015/3
НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СОФИЯ

Георги Димитров

В последните десетилетия много градове в развитите държави започнаха да популяризират използването на велосипед като вид транспортно средство. Въпреки това много малка част от тях са успели да интегрират карането на велосипед като напълно равностоен вид транспорт в тяхната градска транспортна система. В настоящия доклад се разглеждат предимствата и недостатъците на велосипедния транспорт в градски условия. Представят се възможностите за комбиниране на велосипедния с обществения градски транспорт на София и се прави аргументирано предложение за изграждане на система за обществено ползване на велосипеди на територията на столицата.
Основната цел на разработката е да се очертаят конкретни насоки за усъвършенстване комбинирането на велосипедния с обществения градски транспорт на София и да се изясни как следването на тези насоки ще благоприятства за развитието на устойчив градски пътнически транспорт.

open/download as PDF
велосипеден транспорт системи за обществени велосипеди обществен градски транспорт.bicycle transport systems for public bicycles public city transportГеорги ДимитровBibliography

[1.] Гачев, Е., Създаване на мрежа от велосипедни пътища в град София, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, бр. 1, 2006 (Gachev, E., Sazdavane na mreja ot velosipedni patishta v grad Sofia, sp. Mehanika Transport Komunikacii, br. 1, 2006)

[2.] Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, 2013, http://sofiacouncil.bg/ (Naredba za reda i usloviyata na patuvane s obshtestveniya gradski transport na teritoriyata na Stolichna obshtina, 2013)

[3.] План за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2017, работен вариант, 2012, https://www.sofiatraffic.bg/ (Plan za razvitie na velosipedniya transport na teritoriyata na Stolichna obshtina 2012-2017, raboten variant, 2012)

[4.] Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда, проект “Мобайл 2020“, 2013, Франкфурт/Хамбург, http://www.mobile2020.eu/ (Narachnik za integrirano planirane i populyarizirane na velosipeda v gradska sreda, proekt Mobail 2020, 2013, Frankfurt/Hamburg)