Научен доклад ID 1610 : 2018/3
НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ В ГРАДСКА СРЕДА

Илия Гътовски

В разработката ще бъдат разгледани основните фактори влияещи върху качество на обществения транспорт, като акцентът се поставя върху влиянието на новия подвижен състав върху транспортното обслужване на пътниците. Разгледани са показатели за качество и е направена връзка между тях и влиянието им върху транспортните услуги. Направен е анализ на възрастовата структура на подвижния състав обслужващ градския транспорт в гр. София.
Повишаване качеството на транспорта е от решаващо значение за осигуряване на бърз, безопасен и чист транспорт за гражданите и бизнеса в големите градове. Транспортният сектор повече от всякога се нуждае от иновативни решения, тъй като разходите за превоз на пътници ще нарастват в стойностно и времево изражение. Съществува риск от трайно увеличаване на цената на превозната услуга, поради поскъпване на енергийните ресурси и по-високи разходи за поддържане на инфраструктурата.
Основната предпоставка за повишаване конкурентоспособността на транспортната фирма е повишаването на качеството на транспортното обслужване. Повишаването на конкурентоспособността на транспортната фирма се свежда до реализирането на максимален ефект от повишаване качеството на транспортното обслужване с минимални разходи. Качеството на транспортното обслужване се характеризира с качествени показатели като: време на пътуване, редовност, ритмичност, удобство, комфорт и сигурност, които ще подобрят своите стойности чрез подновяване и модернизация на подвижния състав.

open/download as PDF
обществен градски транспорт качество на транспортната услуга подвижен състав.public urban transport quality of transport service rolling stock.Илия ГътовскиBibliography

[1] Цветкова, Св., (2016), “Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт”, ИК на УНСС, София, стр.5,

[2] Гътовски, И., (2012), “Повишаване конкурентоспособността на автомобилния транспорт чрез развитието на националната пътно-шосейна инфраструктура”, София,

[3] Цветкова, Св. Минков, Т., (2017), “Анализ и оценка на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в градовете”, научно списание “Икономически и социални алтернативи”, брой 3, стр. 49 - 62,

[4] Tzvetkova, S. (2017), Increasing the social effectiveness of public transport. CBU, International conference on Innovations in Science and Education”, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic, p. 486.

[5] Цветкова, Св., (2016), “Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие”, ИК на УНСС, София, стр. 45,

[6] Николова, Хр., Клисурова, М., (2015), Интелигентни транспортни системи в градска среда, ИК на УНСС, София,

[7] Цветкова, С., (2017), ”Подобряване на качеството на пътническия транспорт в град София чрез внедряване на Интелигентни транспортни системи” научно списание “Икономически и социални алтернативи”, 2017, брой 4, стр.29,

[8] Tzvetkova, S. (2018). Guidelines for Improving the Quality of Urban Passenger Transport in the City of Sofia within the Context of Stable Urban Mobility. 9 th. International Conference on Environmental Science and Development, 7-9 February, Paris, France, p. 348.