Научен доклад ID 1332 : 2016/3
НАНОМОДИФИЦИРАНЕ НА МЕТАЛА НА ШЕВА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕНА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

Николай Алексиев

Направен е преглед на промяната на свойствата и механизмите на уякчаване на заваръчния шев, чрез въвеждането на нанодисперсни частици в заваръчната вана при електродъгово заваряване и наваряване. Отчетено е значително намаляване размера на зърната на метала шева, увеличаване на якостта на опъп, твърдостта и пластичността. Разгледани са различните начини на въвеждане на наночастиците в заваръчната вана и различни начини на повърхностна обрабортка на наночастиците с цел по-доброто им усвояване от течния метал. Предложена е оригинална технология за ефективно усвояване на нанопраха в допълнителния материал при заваряване и наваряване на деформируеми алуминиеви сплави. Показани са чрез металографско изследване и изследване с електронно сканироащ микроскоп разположението на ноаночастиците в насечките от АМг5.

open/download as PDF
електродъгово заваряване наваряване наномодификатори наноразмерни прахове деформируеми алуминиеви сплавиarc welding overlay welding Nano modifiers Nanosized powders deformable aluminum alloys.Николай АлексиевBibliography

[1] Сабуров В.П., Черепанов А.Н., Жуков М.Ф., Галевский Г.В., Крушенко Г.Г., Борисов В.Т., Плазмохимический синтез ультрадисперсных порошков и их применение для модифицирования металлов и сплавов,. Новосибирск: Наука. 1996. 312 с.

[2.] Patent US005353708A, Oct.11, 1994. Method for production of ultradispersed diamond, S. Stavrev et al.

[3.] Крушенко Г.Г., Мишин А.С.Сварка листов из сплава АМг6 прутком, содержащим ультрадисперсные порошки// Сварочное производство.- 1995.- № 1.- С. 2-3.

[4.] Новые материалы / Под ред. Ю.С. Карабасова. М.:МИСИС. - 2002. - 736с.

[5.] Наночастицы в каждый самолет // Наука ижизнь. 2008.- № 4.- С. 8.

[6.] Ташев П., Петров Т., Лукарски Я., Стефанов Г., Технологии за внасяне на наноразмерни частици в заваръчния шев при процеси на наваряване, Инженерни науки, год. L, 2013, № 3, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 82-93,ISSN 1312-5702.

[7.] Petrov T., Tashev P., Kandeva M., Wear resistance of suface layers modified with Al2O3 and TiCNnanopowders weld overlaid using TIG and ITIG methods, Journal of the Balkan Tribological Association 2016, SciBulCom Ltd., vol. 22, №1, Статия №1136, ISSN 1310-4772.

[8.] Соколов Г.Н., Трошков А.С., Лысак И.В., Са-мохин А.В., Благовещенский Ю.В., Алексеев А.Н., Цветков Ю.В. Влияние нанодисперстных карбидовWC и никеля на структуру и свойства наплавленного металла. // Сварка и диагностика. – 2011. – №3. –с. 36-38.

[9.] Ташев П., Кондов Х.,Лукарски Я., Ташева Е., Разработване на наномодифицирани електроди за ръчноелектродъгово наваряване, твърдост на наварения слой, Инженерни науки, год.LII, 2015, № 3, научно списание „Инженерни науки” към Българска Академия наНауките, стр. 71, ISSN 1312-5702

[10.] Еремин Е.Н. Применение наночастиц тугоплавких соединений для повышения качества сварных соединений из жаропрочных сплавов. // Омскинаучный вестник. – 2009. - №3. – с. 63-67.

[11.] Паршин С.Г. MIG-сварка стали с применением наноструктурированных электродных материалов. // Сварочное производство. – 2011 - №10. - С.27-31.

[12.] Патент РФ № 2429958 Способ изготовления электродной проволоки для сварки алюминиевых сплавов.

[13.] Н. Алексиев, Б. Кръстев, Р. Димитрова , В. Манолов „Технология за екструдиране на тел съдържащ наночастици”, Пета национална конференция с международно участие Металознание, хидро- и аеродинамика, национасигурнос’2015, сборник доклади с. 149-153.