Научен доклад ID 1358 : 2016/3
НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ЗЕЛЕНИ СТЕНИ

Саша Йорданова, Зорница Евлогиева, Майя Иванова

Направени са измервания на нивото на шума в градски условия. Получените резултати надвишават допустимите норми. В доклада се разглеждат свойствата и влиянието, което оказват озеленените стени като средство за намаляване на шума.

open/download as PDF
шум допустими норми зелени стениnoise allowed norms green wallsСаша Йорданова Зорница Евлогиева Майя ИвановаBibliography

[1.] Наредба за изграждане , поддържане и опазване на зелената система на Столична община от 11.10.2007г.

[2.] „Стратегичската карта за шум на агломерация София“, изготвена през 2009г.

[3.] Наредба №6 от 26.06.2006г за отчитане на шума от железопътния транспорт:

[4.] Citybuild.bg-Съвременни решения за защита от транспортния шум, гл. ас. инж. Е. Иванова и ас. д-р инж. Д. Бояджиева

[5.] Citybuild.bg Зелените шумозащитни стени - гл. ас. инж. Е. Иванова, , ас. д-р инж. Д. Бояджиева

[6.] Екологично инженерство и опазване на околната среда, №1, 2011, с. 12-24 12 Акустични проблеми на трамвайния транспорт в големите градове-Н. Николов