Научен доклад ID 1432 : 2017/4
НАДЗОР НА ПАЗАРА – ИЗИСКВАНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пламен Парушев

Докладът се състои от следните тематично обособени раздели. Лингвистичен подход към международния термин ”пазар” като място за покупка и продажба. Българският пазар, като сектор на реализацията на европейското техническо законодателство, произтичащ от ”европейските общи инструкции, (директиви)” за новия и глобалния подход. В случая ще обърнем внимание на конкретните възможни добри практики произтичащи от Европейски решения и наложително предлагани стандартизирани форми на информационен обмен, който замества необходимостта от конкретно посочване на продукти на пазара в серийно производство или в единична бройка. В този диапазон, за момента научна стойност може да имат дедуктивните заключения, относно конкретното състояние на българския пазар и приложението на националното законодателство, което е в процес на синхронизация с европейското технологично законодателств�

open/download as PDF
Ключови думи и фрази: Глобален пазар пазарни правила социална роля новия и глобалния подход метод за обработка на контролните действия спрямо икономическите оператори. Key word: Global market market rules social role new and global approach methПламен ПарушевBibliography

[1] Димитрова, М., Спасова, А. Синонимен речник на съвременния Български език, Българска Академия на Науките, Институт за Български език. София, 1980, Издателство на Българска Академия на Науките, стр. 392 – 393.

[2] Речник на чуждите думи в Българския език А-Я, Редакция Езикознание и речници при издателство наука и изкуство, Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Четвърто преработено и допълнено издание с предговор към първото издание от Акад. Владимир Георгиев, София, 1978, Изд. „Наука и изкуство“, стр. 537.

[3] Габеров, Ив. Учебен речник на чуждите думи в Българския Език с приложения. В. Търново, 2000, стр. 403, 404, 405.

[4] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 21.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.)

[5] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 21. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.)

[6] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 22. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutionsbodies/europeancommission_bg,http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[7] Добри практики за надзор на пазара 01.2017, стр. 2.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[8] Добри практики за надзор на пазара, Приложение № 5 набор от инструменти (полезни насоки и образци), 01.2017, стр.2https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[9] Добри практики за надзор на пазара, Приложение № 5 набор от инструменти (полезни насоки и образци),01.2017, стр.2 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[10] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 4.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[11] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 8.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)

[12] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 8.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg, http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.)