Научен доклад ID 1360 : 2016/3
МОДЕЛ НА УЯКЧАВАНЕТО ПРИ УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ НА НАВАРЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ЖЕЛЯЗНА ОСНОВА

Eмил Х. Янков, Николай Тончев, Мохамад Реза Канзадех, Александър Монов

В публикацията са поместени резултати, за уякчаването в условията на удар между стандартно наварен и изпитван образец, реализиран при наличие на слой от незакрепени абразивни частици в зоната на контакт. Тя дава представа за спецификата на уякчаване, в зависимост от силата на удара и едрината на абразива, при различни твърдости, постигнати чрез наваряване със сплави с различен въглероден еквивалент. Съставена и е решена многокритериална задача, решенията на която дава оптимални условия за електрод, гарантираш минимално износване и максимално уякчаване.

open/download as PDF
ударно-абразивно износване наваряване уякчаване числени подходи.Materials Science Impact-Abrasion test Numerical approaches.Eмил Х. Янков Николай Тончев Мохамад Реза Канзадех Александър МоновBibliography

[1] Виноградов В.Н., Г.М. Сорокин, Изнашивание при ударе, Машиностроение, М. 1982

[2] ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание.

[3] Tontchev N. Materials Science, Effective solution AP “Lambert” 2014.

[4] Монов А., Н. Тончев, М.Канзадех, Р. Лазарова, И. Любомиров, Ударно-абразивно износване на наварени материали на желязнаоснова, AJ “MTC” 2016, /под печат/

[5] Вучков И., Програмна система за статистическо моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, 1984 г.

[6] Вучков И., С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, 1980 г.