Научен доклад ID 1634 : 2018/3
МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Иван Янков Иванов

в настоящата разработка се прави анализ на моделите на управление на инвестиционни проекти при изграждане и модернизиране на пътна инфраструктура, като се разглеждат моделите при европейско и бюджетно финансиране.
Това са едни от най-мащабните и най-важните инвестиционни проекти, с най-широко използване и отзвук сред целевите групи. Имат дългосрочен и мултиплициращ ефект, устойчивост и огромен принос за развитието на регионите и икономиката на Република България. Подобряването на транспортната услуга е в пряка зависимост от състоянието на пътната инфраструктура. За това от особено значение е постигането на максимална възвръщаемост от всяка единица вложени средства, отговорност при изпълнението и качествено извършване на всички дейности в процеса на реализация.
За да бъде успешна инвестиционната дейност е необходимо да се изпълнят две основни условия: рационално използване на средствата и тяхното ефективно управление.
Докладът е структуриран в четири части:
Първа част – Увод, в който са формулирани целта на доклада и концепцията на анализа.
Във втората част са дадени определения на основни термини, разгледани са характеристиката на пътната инфраструктура, програмите, през които се финансират и моделите на управлението на инвестиционните проекти в зависимост от източника на финансиране – проекти с европейско финансиране и проекти с бюджетно финансиране.
Третата част е за разглеждане на двата модела на управление.
В четвъртата част са направени изводи и препоръки относно моделите на управление, имащи отношение към процеса на инвестиране на бюджетни и европейските средства в пътната инфраструктура на България.

open/download as PDF
модели на управление проекти с бюджетно финансиране европейски проекти транспортна инфраструктура инвестиционни проекти инвестиционни решенияmanagement models budget-funded projects European projects transport infrastructure investment projectsИван Янков Иванов