Научен доклад ID 1415 : 2017/1
МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Нина Гергова, Мария Христова

Липсата на ефективна свързаност между резултатите от работата и възнаграждението е една от причините за ниската мотивация на преподавателите да постигат качество.В статията се разглеждат подходи и методи за оценяване на качеството.Предложени са механизми за обективизация на персоналните оценки за качеството.
Избран е модел за оценяване на качеството на преподавателската дейност, както и на постигнатите резултати от тяхната дейност. Моделът изхожда от презумпцията, че ако всичко „по пътя“ е направено както трябва, то и резултатите ще бъдат качествени.

open/download as PDF
качество обучение резултати модел показатели индикаториquality; training; results; model; indicatorsНина Гергова Мария ХристоваBibliography

[1] Стратегия за развитие на висшето образование на Р. България за периода 2014 – 2020, http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

[2]Mertens D. M., Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods, SAGE Publications, 2014

[3] Frazer, M., Models for Quality of Evaluation, Electronic Proceedings. First National Scientific Conference on Quality of Higher education, 2006

[4] George F., Madaus M., Scriven D., L. Stufflebeam, Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation, Springer Science & Business Media, 2012

[5] Manatos М., C. Sarrico, & M. Rosa, The Integration of Quality Management in Universities, An Analysis Based on Quality Policy Statements, Higher Education Research in the 21st Century Series, pp. 143-158, 2015

[6] TodorovaD., KolevP., GergovaN.,Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт”, Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015

[7] Чучалин, А.И., Боев, О.В., Криушова, А.А., Качество инженерного образования: Баланс интересов на основе компетенций. Международный симпозиум Качество высшего образования и подготовки специалистов к профессиональной деятельности”, 2005

[8] Hristova M., Hristov H., University Management stimulating higher Education Quality, Journal MEST (Management, Education, Science & Society, Technology),VOL 4, № 2, DOI 10.12709/mest.04.04.02.11, 103-112, www.mest.meste.org, 2016

[9] Стайков Ив., Количествени методи в управлението, Академично издателство„Д. А. Ценов“, 2005

[10] Бешелев, С.Д., Гурвич, Ф.Г., Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва, Статистика,1980

[11] Литвак, Б.Г., Экспертные оценки и принятие решений. 1996

[12] Мария Христова, Количествени методи за оценяване и управление на качеството на обучение във висшите училища, Дисертация (Автореферат) за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (образование)”, 2007

[13] Tsinidou M., V. Gerogiannis, P. Fitsilis, „Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study“, Quality Assurance in Education, Vol. 18 Iss: 3, pp.227 – 244, 2010

[14] И. Железаров, Система за контрол и измерване на качеството на обучение във висшите технически училища. ТУ-Габрово, Дисертация за научната степен„доктор“, 2005

[15] Akinbolu, Judy, J. Duffy, Fr. Good, A. Brown, Review of performance indicators - Consultation to inform the review. The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2007

[16] Ho, William, Prasanta K. Dey, Helen E. Higson, Multiple criteria decision-making techniques in higher education. International Journal of Educational Management, (20), 5, p.319- 337, 2006