Научен доклад ID 1652 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ ИТС В АВТОМАТИЗИРАНИ ПАРКИНГ-ГАРАЖИ

Петя Георгиева

Настоящата статия има за цел да представи спецификите на интелигентните транспортни системи (ИТС) при приложението им в автоматизирани паркинг-гаражи, тяхното значение за устойчивото развитие на транспорта и транспортната инфраструктура и икономическите ефекти, които ще се постигнат в резултат от широкото им приложение. Представен е модел за моделиране на трафика към паркинг-гаражите.

open/download as PDF
моделиране подемно-транспортни процеси мобилност интензивност автоматизирани паркинг-гаражи.modeling lifting transport mobility intensity automated parking garages.Петя ГеоргиеваBibliography

[1] Клямбарски Л., Транспортното моделиране като основен инструмент за устойчивото управление на транспортната система, студия ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2017 г.

[2] Николова Хр. Приложение на интелегентни транспортни системи за устойчиво развитие, студия, 2011

[3] P Kolev, D Todorova Интелигентни транспортни системи–фактор за устойчивото развитие на транспорта, сп. Икономическа мисъл, 2016, р.120-139

[4] Gallo, M., D’Acierno, L., Montella, B.: A multilayer model to simulate cruising for parking in urban areas. In: Transport Policy, Vol. 18, 2011, pp. 735-744.

[5]https://gradat.bg/infrastructure/2013/04/01/2033027_inteligentni_transportni_sistemi_v_gradovete/?ref=miniurl