Научен доклад ID 1510 : 2017/3
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО НА СКОРОСТ С ТАХОГЕНЕРАТОРИ

Васил Димитров

Тахогенератори от различни видове намират приложение в много системи за автоматичен контрол и регулиране на скорост. Недостатък на тези устройства е нелинейната зависимост на изходното напрежение от скоростта. В доклада е предложена методика за изследване на тахогенератори и линеаризиране на входно-изходната характеристика, с което да се определи оптимална стойност на коефициента на преобразуване и да се минимизира грешката при измерването на скоростта. Проведени са изпитания на синхронен тахогенератор, при който освен промяна на изходното напрежение се наблюдава и изменение на честотата в съответствие със скоростта на въртене. Показани са получените характеристики и са сравнени с номиналните. Определени са коригираните коефициенти на преобразуване по напрежение и честота, с които реалните характеристики на тахогенератора се доближават максимално към линейна характеристика, заложена в управляващото устройство. По този начин е проведена експериментална верификация на разработената методика.

open/download as PDF
системи за автоматично управление тахогенератори методика за изпитанияAutomatic Control Systems Tachogenerators Methodology of TestingВасил ДимитровBibliography

[1] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, С., 2009

[2] Михов, М., Системи за управление на електрозадвижванията, София, ТУ, 2007

[3] Исаев Я., Л. Секулов, Проектиране и изработване на електрозадвижване за едно-местна триколка, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016 г., статия № 1390

[4] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременни електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, 2014 г., статия № 0933

[5] Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев, Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016 г., статия № 1387