Научен доклад ID 1518 : 2017/3
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Цветелина Богданова Симеонова

Необходимо е опростено представяне на подходите за анализ на електрически вериги (ЕВ) с цел тяхното по-задълбочено възприемане от обучаемите. За решаването на една задача съществуват различни методи, описани в литературата. Изборът на метод се свежда до избор на най-подходящия метод за всеки конкретен случай. Независимо от използването на готови софтуерни продукти при решаването на задачи от теоретична електротехника (ТЕ), обобщеното познаване на методите за анализ на ЕВ улеснява тяхното използване. В процеса на обучението на студентите по теоретична електротехника е целесъобразно да се използва обобщена методика за последователното решаване и класифициране на задачите от отделните етапи на анализа на електрическа верига, с цел по-доброто прилагане от обучаемите на различните използвани методи, тяхното разграничаване и съответните преобразования на участващите величини при преходни процеси. Изложението включва същност, особености и приложимост на методите за анализ на ЕВ при преходни процеси. Представената работа не претендира за обзор на методите за анализ на ЕВ, а разглежда само най-приложимите за обучението от тях - класически и операторен методи. Методиката може да се използва за придобиване на най-общ поглед и да служи като ориентир в качеството си на допълнително помагало при решаване на задачи за анализ на ЕВ при преходни процеси.

open/download as PDF
електрически вериги методи за анализ на електрически вериги процеси и режими при електрически веригиcircuits methods of analysis of circuits processes and regimes in electrical circuitsЦветелина Богданова СимеоноваBibliography

[1] Чернева Г., Теоретична електротехника ч.1, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011.

[2] Чернева Г., Теоретична електротехника ч.2, „Болид-инс“, София, 2011.

[3] Асенова И., Д. Данаилов, Г. Чернева, Методично ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по Теоретична електротехника ч.2, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2013.