Научен доклад ID 1185 : 2015/3
МЕЖДУГРАДСКИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ КАТО ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Елисавета Богомилова Малинова

В доклада са представени методологията и резултатите от извършена здравна оценка на замърсяването на околната среда от сухопътния пътнически транспорт в междуградско съобщение. Процесът включва количествено определяне на отделените замърсители, изготвяне на здравната оценка на базата на определените количества и анализ на получените резултати. В изследването са обхванати основни направления от междуградските пътнически превози на транспортната мрежа на България. Изследваният период е 30 години, т.е. от 2011 го 2041 г. В здравната оценка са обхванати замърсителите: азотен оксид, въглеводороди и прахови частици.

open/download as PDF
замърсяване на околната среда здравна оценка сухопътен пътнически транспорт години загубен животair pollution health assessment land passenger transport years of life lostЕлисавета Богомилова МалиноваBibliography

[1] МФ, МТИТС, НКЖИ, „Метрополитен“ ЕАД и АПИ, “Указания за изготвяне на АРП в транспортния сектор”

[2] Anand, S. and K. Hanson, “Disability-adjusted life years: a critical review”, J. Health Econ., vol. 16, no. 6, pp. 685–702, 1997.

[3] Gardner, J. W. and J. S. Sanborn, “Years of potential life lost (YPLL)- -what does it measure?”, Epidemiology, vol. 1, no. 4, pp. 322–329, Jul. 1990.

[4] Phillips, C. and G. Thompson, What is a QALY?, vol. 1, no. 6.

[5] Rodrigue, J.-P., “THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS,” THIRD EDIT., New York, 2013.

[6] “UK NAEI - National Atmospheric Emissions Inventory.” [Online]. Available at: http://naei.defra.gov.uk/.

[7] Institute for Health Metrics and Evaluation, “GBD PROFILE: BULGARIA,” 2013. [Online]. Available at: http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_bulgaria.pdf.